УСЛУГИ / ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А
Телефон за връзка: 032/276 118
Главен специалист „Жилищно настаняване“: Здравка Паралингова
Приемни дни:
Вторник – 10:15 – 12:00 часа
Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа
Адрес на електронна поща: residence@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

Настанявания в общинско жилище – Фонд „Настаняване под наем“

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
 1. Настанявания в общинско жилище – Фонд „Настаняване под наем“
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им.
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца за комплектоване на преписката
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 276 118

Адрес на електронна поща: residence@south-plovdiv.bg

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

Приемни дни:
Вторник – 10:15 – 12:00 часа
Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа

Изисквания, процедури, инструкци:

Настанявания в общинско жилище – Фонд „Настаняване под наем“

Нуждаещи се от жилища граждани подават в деловодството на район „Южен“, Община Пловдив, заявление за картотекиране/прекартотекиране по образец и декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на место и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в тримесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл.12, ал.1 от НУРУЖННОЖП. Решението се протоколира и се изпраща препис от протокола до лицето. 

Необходими документи:

1.Заявление за картотекиране/прекартотекиране по образец

2.Декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

Образци:

Заявление до районната администрация

Заплащане:

Такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията

Настанявания в общинско жилище – Фонд „Резервен“

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
 1. Настанявания в общинско жилище – Фонд „Резервен“.
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им – чл.25 и чл.26
 • Срок за предоставяне:
  • 2 месеца за комплектоване на преписката
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 276 118

Адрес на електронна поща: residence@south-plovdiv.bg

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

Приемни дни:
Вторник – 10:15 – 12:00 часа
Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа

Изисквания, процедури, инструкции:

 

Настанявания в общинско жилище – Фонд „Резервен“.

 

Нуждаещи се от жилища от Фонд „Резервен“ с тежки социални условия граждани подават в деловодството на район „Южен“, заявление по образец и декларация по чл.27, във връзка с чл.25 и чл.26 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на место и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в двумесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл.12, ал.1 от НУРУЖННОЖП. Така окомплектованата преписка допълнително със становище и предложение за настаняване се изпраща за разглеждане от Комисията при Община Пловдив за окончателно решение. 

Необходими документи:

1. Заявление за настаняване в общинско жилище от Фонд „Резервен“ по образец;

2. Декларация по чл.27, във връзка с чл.25 и чл.26 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

Образци:

Заявление до районната администрация

Заплащане:

Такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията

Настанявания в общинско жилище – Фонд „Ведомствен“

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
 1. Настанявания в общинско жилище – Фонд „Ведомствен“
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им – чл.34
 • Срок за предоставяне:
  • Няма срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 276 118

Адрес на електронна поща: residence@south-plovdiv.bg

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

Приемни дни:
Вторник – 10:15 – 12:00 часа
Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа

Изисквания, процедури, инструкци:

Настанявания в общинско жилище – Фонд „Ведомствен“

Настаняване във ведомствен жилищен фонд на Община Пловдив се извършва, като се подаде заявление по образец и декларация, съгласно изискванията на чл.35 от НУРУЖННОЖП. Такава молба могат да подадат служители, отговарящи на условията на чл.34  от НУРУЖННОЖП. Извършва се проверка на место и се изготвя доклад. След окомплектоване, районната комисия изготвя мотивирано становище и се изпраща за разглеждане от Комисията при Община Пловдив за окончателно решение.

Необходими документи:

1.Заявление за настаняване в общинско жилище от Фонд „Ведомствен“ по образец

2.Декларация по чл.35, във връзка с чл.34 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

Образци:

Заявление до районната администрация

Заплащане:

Такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията

Пренастаняване на наематели на общински жилища с цел разширение/стеснение

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
 1. Пренастаняване на наематели на общински жилища с цел разширение/стеснение.
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца за окомплектоване на преписката
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 276 118

Адрес на електронна поща: residence@south-plovdiv.bg

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

Приемни дни:
Вторник – 10:15 – 12:00 часа
Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа

Изисквания, процедури, инструкции:

 

Пренастаняване на наематели на общински жилища с цел разширение/стеснение.

 

Наемателите на общински жилища желаещи пренастаняване с цел разширение/стеснение подават в деловодството на район „Южен“, заявление по образец и декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на место и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в тримесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл.12, ал.1 от НУРУЖННОЖП. Така окомплектованата преписка допълнително със становище и предложение за разширение/стеснение се изпраща за разглеждане от Комисията при Община Пловдив за окончателно решение. 

Необходими документи:

1.Заявление за пренастаняване /стеснение, разширение/ по образец

 1. Декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

Образци:

Заявление до районната администрация

Заплащане:

Такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията

Информация за предоставяне на услуга

Актуализиране на настанителна заповед поради настъпили промени в семейното, имотното и жилищното състояние на семейството/домакинството или промяна титуляра на настанителната заповед

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
 1. Актуализиране на настанителна заповед поради настъпили промени в семейното, имотното и жилищното състояние на семейството/домакинството или промяна титуляра на настанителната заповед.
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца за окомплектоване на преписката
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

  Деловодство

  п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

  Код за междуселищно избиране: 032

  Телефон за връзка: 276 118

  Адрес на електронна поща: residence@south-plovdiv.bg

  Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

  Приемни дни:
  Вторник – 10:15 – 12:00 часа
  Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа

 •  

 

Изисквания, процедури, инструкци:

Актуализиране на настанителна заповед поради настъпили промени в семейното, имотното и жилищното състояние на семейството/домакинството или промяна титуляра на настанителната заповед.

Наемателите на общински жилища желаещи актуализиране на настанителна заповед поради настъпили промени в семейството, имотно и жилищно състояние на семейството/домакинството, или промяна титуляра на настанителната заповед подават деловодството на район „Южен“, заявление по образец и декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на место и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в тримесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл.12, ал.1 от НУРУЖННОЖП. Решението се протоколира и се изготвя актуална настанителна заповед. 

Необходими документи:

1.Заявление до кмета на район „Южен“

2.Декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

Образци:

Заявление до районната администрация

Заплащане:

Такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията

Такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед

Актуализиране на настанителна заповед, поради изтичане на срока за настаняване

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
 1. Актуализиране на настанителна заповед, поради изтичане на срока за настаняване.
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца за окомплектоване на преписката
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

  Деловодство

  п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

  Код за междуселищно избиране: 032

  Телефон за връзка: 276 118

  Адрес на електронна поща: residence@south-plovdiv.bg

  Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

  Приемни дни:
  Вторник – 10:15 – 12:00 часа
  Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа

 •  

Изисквания, процедури, инструкци:

Актуализиране на настанителна заповед, поради изтичане на срока за настаняване.

Наемателите на общински жилища желаещи актуализиране на настанителна заповед, поради изтичане срока за настаняване подават в деловодството на район „Южен“, заявление до кмета на район „Южен“ и декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на место и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в тримесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл.12, ал.1 от НУРУЖННОЖП. Решението се протоколира и се изготвя актуална настанителна заповед. 

Необходими документи:

1.Заявление до кмета на район „Южен“

2.Декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

Образци:

Заявление до районната администрация

Заплащане:

Такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията

Такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед

Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени от различни ведомства

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
 1. Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени от различни ведомства.
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца за окомплектоване на преписката
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

  Деловодство

  п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

  Код за междуселищно избиране: 032

  Телефон за връзка: 276 118

  Адрес на електронна поща: residence@south-plovdiv.bg

  Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

  Приемни дни:
  Вторник – 10:15 – 12:00 часа
  Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа

 •  

Изисквания, процедури, инструкци:

Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени от различни ведомства.

Граждани настанени от различни ведомства желаещи установяване правата на обитаване в общинско жилище подават в деловодството на район „Южен“, заявление до Кмета на район „Южен“ и декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на место и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в тримесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл.12, ал.1 от НУРУЖННОЖП. Решението се протоколира и се изготвя настанителна заповед. 

Необходими документи:

1.Заявление до кмета на район „Южен“

2.Декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

Образци:

Заявление до районната администрация

Заплащане:

Такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията

Такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед

Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени по отменени нормативни актове

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
 1. Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени по отменени нормативни актове.
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца за окомплектоване на преписката
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 276 118

Адрес на електронна поща: residence@south-plovdiv.bg

Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

Приемни дни:
Вторник – 10:15 – 12:00 часа
Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа

 

Изисквания, процедури, инструкци:

Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени по отменени нормативни актове.

Граждани настанени по отменени нормативни актове, желаещи установяване правата на обитаване в общинско жилище подават в деловодството на район „Южен“, заявление до Кмета на район „Южен“ и декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея. Извършва се проверка на место и се изготвя доклад. Окомплектованата преписка се разглежда в тримесечен срок от Комисия, назначена от кмета на района на основание чл.12, ал.1 от НУРУЖННОЖП. Решението се протоколира и се изготвя настанителна заповед. 

Необходими документи:

1.Заявление до кмета на район „Южен“

2.Декларация по чл.10, ал.2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея

Образци:

Заявление до районната администрация

Заплащане:

Такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията

Такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ /ГРАО/

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Телефон за връзка: 032/276 145
Началник отдел:
Приемен ден:
Телефон за връзка: 032/276 135
Адрес на електронна поща: grao@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.