УСЛУГИ / ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

ЕКОЛОГИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ЕКОЛОГИЯ
п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А
Телефон за връзка: 032/276 131

Приемни дни:
Вторник – 10:15 – 12:00 часа
Четвъртък- 14:00 – 16:00 часа
Адрес на електронна поща: ecology@south-plovdiv.bg

Работно време: от 08:30 до 17:00 всеки работен ден

 

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА: ОФОРМЯНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
  • ИЗДАВАНЕ  НА ЗАПОВЕД  ЗА : ОФОРМЯНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ
 • На основание на:
  • Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив – чл. 31, ал. 3
  • Закон за управление на етажната собственост – чл.10
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 109; 276 149
Адрес на електронна поща:  ecology @south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

ИЗДАВАНЕ  НА ЗАПОВЕД  ЗА : ОФОРМЯНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

Заповедта се издава въз основа на писменно заявление до районната администрация и  решение на общото събрание на етажната собственост в случайте за премахване на дървета, след извършване на оглед на дървесната растителност от комисия и санитарна ексепртиза на дъветата. След което заповедта се изпраща с копие до ОП „Градини и паркове“ за изпълнение.

Необходими документи:

1.Заявление до районната администрация;

2.Решение на общото събрание на етажната собственост/при премахване на дърво

Образци:

Заявление до районната администрация  /свали от тук/

Заплащане:

Не се заплаща за услугата

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА: ОФОРМЯНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВО

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:

ИЗДАВАНЕ  НА ЗАПОВЕД  ЗА :  ОФОРМЯНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВО.

 • На основание на:
  • Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив – чл. 31, ал. 2, т.4; чл.34, ал.1
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 109; 276 149
Адрес на електронна поща: ekologia@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкции:

ИЗДАВАНЕ  НА ЗАПОВЕД  ЗА : ОФОРМЯНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВО.

Заповедта се издава възоснова на писменно заявление до районната администрация с приложени: копие от разрешението за строеж и геодезическо заснемане на съществуваща растителност. Извършва се оценка на дървесната растителност от сформирана комисия. При необходимост от премахване на дървесната растителност, същата  се заплаща по тарифа съгласно  Приложение № 2 от Наредбата за развитие , поддържане и  опазване на зелената система на Община Пловдив в касата на Община Пловдив след издадена служебна бележка от Екологията на район „Южен“.

Необходими документи:

1.Заявление до районната администрация;

 1. Разрешение за строеж
 2. Геодезическо заснемане

Образци:

Заявление до районната администрация /свали от тук/

Заплащане:

 • Услагата е безплатна при заявление за оформяне
 • Таксата за отсичане на дървесната растителност се определя по тарифа съгласно Приложение № 2 от Наредбата за развитие , поддържане и  опазване на зелената система на Община Пловдив
ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА : РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОФОРМЯНЕ, ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ЧАСТНИ ТЕРЕНИ

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
  • ИЗДАВАНЕ  НА ЗАПОВЕД  ЗА : РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОФОРМЯНЕ,  ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ЧАСТНИ ТЕРЕНИ
 • На основание на:
  • Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община Пловдив – чл. 32, ал. 1
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  2  години
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Делеводство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 109; 276 149
Адрес на електронна поща:  ecology@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

ИЗДАВАНЕ  НА ЗАПОВЕД РАЗРЕШЕНИЕ   ЗА : ОФОРМЯНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ В ЧАСТНИ ТЕРЕНИ

Заповедта се издава въз основа на писменно заявление до районната администрация от собственика на имота, като се прилага нотариален акт/документ за собственост/ , декларация от всички съсобственици  на имота и  разрешение за строеж  /при строителство/.

Необходими документи:

1.Заявление до районната администрация;

2.Решение на общото събрание на етажната собственост/при премахване на дърво

Образци:

Заявление до районната администрация /свали от тук/

Заплащане:

Такса 48 лв. с  ДДС

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕ

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:  ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕ На основание на:  съгласно чл.117 от Закона за местни данъци и такси : В тримесечен срок от датата напридобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. Съгласно чл.116, от Закона за местни данъци и такси: За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище. Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност. Съгласно чл. 118., ал.1 от Закона за местни данъци и такси :Таксата се заплаща ежегодно до31март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размерза всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
 • Срок за предоставяне: веднага на место в районната администрация
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  Едногодишен до 31.03 на следващата година след региктрацията му.
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Звено Екология

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 131; 276 140

Адрес на електронна поща:  ecology@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

ИЗДАВАНЕ  НА : Удостоверение за регистрация на домашно куче и платена такса за притежаване на куче

Удостоверението се издава на место в районната администрация.

Удостоверението е документът, с който се придружава кучето при извеждане извън мястото на отглеждането му и се представя при проверка от служители на общината, ПОИ, РУ на МВР Пловдив и ОП „Общинска охрана“

Необходими документи:

 1. Ветеринарно медицински паспорт
 2. Поставен микрочип или татуировка, които съдържат идентификационен код.
 3. Декларация за притежаване на куче

Образци: Декларация за  притежаване на куче /свали от тук/

Заплащане:

30 лв. годишна такса, а при първоначална регистрация таксата в зависимост от месеца се разделя правопропорционално на 12 и се определя за съответния месец, в които се регистрира домашния любимец.

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕ

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕ
 • Съгласно чл.116, от Закона за местни данъци и такси: За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище. Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност. Съгласно чл. 118., ал.1 от Закона за местни данъци и такси :Таксата се заплаща ежегодно до31март на съответната
 • Срок за предоставяне: веднага на место в районната администрация
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  Едногодишен до 31.03 на следващата година след региктрацията му.
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Звено Екология

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 131; 276 140

Адрес на електронна поща:  ecology@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

ИЗДАВАНЕ  НА : Удостоверение за пререгистрация на домашно куче и платена такса за притежаване на куче

Удостоверението се издава на место в районната администрация.

Удостоверението е документът, с който се придружава кучето при извеждане извън мястото на отглеждането му и се представя при проверка от служители на общината, ПОИ, РУ на МВР Пловдив и ОП „Общинска охрана“. При пропускане на срока от 31.03 се съставя глоба по фиш 50% от такса куче.

Необходими документи:

 1. Ветеринарно медицински паспорт
 2. Решение от ТЕЛК /ако има такова/
 3. Заверен ловен билет за съответната година / при наличие/

Образци: Декларация за  притежаване на куче /свали от тук/

Заплащане:

30 лв. годишна такса

Закриване на картон на куче

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга: Закриване на картон на куче
 • Съгласно чл.4,ал.2,т.12 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране от глеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив: При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се отглежда животното, собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да уведоми писмено районната администрация, , с цел електронния картон да бъде закрит и архивиран.
 • Срок за предоставяне: веднага на место в районната администрация
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  постоянен.
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Звено Екология

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 131; 276 140

Адрес на електронна поща:  ecology@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

ИЗДАВАНЕ  НА : Удостоверение за за закриване на регистрация на домашно куче Удостоверението се издава на место в районната администрация.

Необходими документи:

Заявление за закриване на картон на куче поради:

–  Смъртен акт или декларация за смърт;

–  Смяна на собственик;

–  Смяна на адрес;

–  Други обстоятелства.

 

Образци: Заявление за закриване на картон на куче / свали от тук/

Заплащане:

Ако дължи такси и глоби от предходни години се заплаща в касата на районаната администрация и след това се престъпва към закриване на картона.

Регистрация на зоодоброволец

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга: Регистрация на зоодоброволец
 • Съгласно чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните
 • Срок за предоставяне: едно месечен след издаване на сертификат от Община Пловдив
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  постоянен.
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Звено Екология

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 131; 276 140

Адрес на електронна поща:  ecology@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

ИЗДАВАНЕ  НА : Сертификат за зоодоброволец след одобрение на местото от звено Екология към районната администрация.

Необходими документи:

–  заявление в което се посочва мястото на хранене на бездомните животни и часа.

Образци: Заявление за зоодоброволец / свали от тук/

Заплащане: безплатно

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
  • РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
 • На основание на:
  • Закон за пчеларството– чл. 8, ал.1
 • Срок за предоставяне:
  • 15 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 109; 276 131, 276 140
Адрес на електронна поща:  ecology @south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА:

След подаване на декларацшя от собственика на пчелина в деловодството на района , звено Екология  изпраща информация за регистрираните пчелни семейства в Областна диреция земеделие и Българска агенция  по безопастност на храните.

Необходими документи:

1.Декларация до районната администрация;

2.Документ за собственост на имота върху които ще се отглеждат пчелните семейства.

Образци:

Декларация до районната администрация /свали от тук/

Заплащане:

Не се заплаща за услугата

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОДВИЖНО ПЧЕЛАРСТВО

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
  • РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОДВИЖНО  ПЧЕЛАРСТВО
 • На основание на:
  • Закон за пчеларството– чл. 9, ал.3
 • Срок за предоставяне:
  • 1 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 109; 276 131, 276 140
Адрес на електронна поща:  ecology @south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОДВИЖНО ПЧЕЛАРСТВО:

След подаване на декларацшя от собственика на подвижното пчеларство  в деловодството на района , звено Екология  изпраща информация за регистрираните пчелни семейства в Областна диреция земеделие и Българска агенция по безопастност на храните.

Необходими документи:

1.Декларация за до районната администрация;

2.Документ за собственост на имота върху които ще се отглеждат пчелните семейства.

Образци:

Декларация за подвижно пчеларство до районната администрация /свали от тук/

Заплащане:

Не се заплаща за услугата

Обработка на декларация /подадени до 30.11.за календарната година в дирекция "Местни данъци и такси" на община Пловдив/ за сключване на договор за определяне на такса твърди битови отпадъци според количеството на отпадъците

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга: Обработка на декларация /подадени до 30.11.за календарната година в дирекция „Местни данъци и такси“ на община Пловдив/ за сключване на договор за определяне на такса твърди битови отпадъци според количеството на отпадъците.
 • На основание на:
  • Наредба  от определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги /НОАМТЦУ/ на територията на Община Пловдив- чл.18  и чл.19
  • Закон за местни данъци и такси /ЗМДТ/ -чл.67,
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни след получаване на формуляр- договор по образец от  Община Пловдив
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  едногодишен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Звено Екология

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 131; 276 140
Адрес на електронна поща:  ecology@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА  : определяне броя , вида  и седмичната кратност на обслужване на съдове за битови отпадъци въз основа на подадане  в срок декларация в местни данъци и такси съгласно чл.19 от НОАМТЦУ.

 • В срок до 30.11. на предходната година всички юридически и физически лица могат да подадат декларация  в дирекция „Местни данъци и такси“ на община Пловдив за сключване на договор за определяне на такса твърди битови отпадъци според количеството на отпадъците.
 • След приемане на план –сметка за приходите и разходите за поддържане на чистота , сметосъбирането и сметоизвозването и определяне на промилите за облагане с такса за битови отпадъци от Общински съвет Пловдив, всеки подал декларация има възможност да сключи договор или да плаща такса смет по сътоветния промил за годината.

 

Необходими документи:

Образци:

Бланка договор /свали от тук/

Заплащане:

2,40 лв. с ДДС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
 • На основание на:
  • Наредба за управление на отпадъците на Община Пловдив – чл. 4
 • Срок за предоставяне:
  • Срок за отговор на заявлението 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 109; 276 149
Адрес на електронна поща:  ecology @south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

При подаване на заявление се извършва проверка от служителите на звено Екология към районната администрация и при установяване на необходимия брой съдове заявлението се изпраща до Община Пловдив и ОП „Чистота“ за предодставяне на съответния брой съдове за битови отпадъци.

Необходими документи:

1.Заявление до районната администрация;

Образци:

Заявление до районната администрация /свали от тук/

Заплащане:

Не се заплаща за услугата

Обработка на декларация подадени в двумесечен срок от придобиването на имот в дирекция "Местни данъци и такси" на Община Пловдив за сключване на договор за определяне на такса твърди битови отпадъци според количеството на отпадъците за новопридобит имот

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга: Обработка на декларация подадени в двумесечен срок от придобиването на имот в дирекция „Местни данъци и такси“ на Община Пловдив за сключване на договор за определяне на такса твърди битови отпадъци според количеството на отпадъците за новопридобит имот.
 • На основание на:
  • Наредба  от определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги /НОАМТЦУ/ на територията на Община Пловдив- чл.18  и чл.19
  • Закон за местни данъци и такси /ЗМДТ/ -чл.67,
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни след получаване на декларацията от местни данъци и такси към  Община Пловдив
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  едногодишен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Звено Екология

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 131; 276 140
Адрес на електронна поща:  ecology @south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА  : определяне броя , вида  и седмичната кратност на обслужване на съдове за битови отпадъци въз основа на подадане  в срок декларация в местни данъци и такси съгласно чл.19 от НОАМТЦУ.

 • В двумесечен срок от придобиване на нов имот при желание от собственика на имот аможе да подаде декларация  в дирекция „Местни данъци и такси“ на община Пловдив за сключване на договор за определяне на такса твърди битови отпадъци според количеството на отпадъците..

Необходими документи:

Образци:

Бланка договор /свали от тук/

Бланка Справка ТБО

Заплащане:

2,40 лв. с ДДС

ПОДМЯНА НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
  • ПОДМЯНА НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
 • На основание на:
  • Наредба за управление на отпадъците на Община Пловдив – чл. 4
 • Срок за предоставяне:
  • Срок за отговор на заявлението 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 109; 276 149
Адрес на електронна поща:  ecology @south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДМЯНА НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

При подаване на заявление се извършва проверка от служителите на звено Екология към районната администрация и при установяване на необходимия брой съдове заявлението се изпраща до Община Пловдив и ОП „Чистота“ за предодставяне на съответния брой съдове за битови отпадъци.

Необходими документи:

1.Заявление до районната администрация;

Образци:

Заявление до районната администрация /свали от тук/

Заплащане:

Не се заплаща за услугата

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ ЗА ИМОТИ, ЗА КОИТО НЯМА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
  • ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ ЗА ИМОТИ, ЗА КОИТО НЯМА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
 • На основание на:
  • Ежегодно издавана заповед на кмета на Община Пловдив за посочени имоти  в  и извън регулация , за които няма организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 
 • Срок за предоставяне:
  • Срок за отговор на заявлението 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  едногодишен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 109; 276 149, 276131,276140
Адрес на електронна поща:  ecology @south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ ЗА ИМОТИ, ЗА КОИТО НЯМА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

При подаване на заявление се извършва проверка от служителите на звено Екология към районната администрация и при установяване на необходимия брой съдове заявлението се изпраща до Община Пловдив и ОП „Чистота“ за предодставяне на съответния брой съдове за битови отпадъци.

Необходими документи:

1.Заявление до районната администрация;

 1. Актуална скица на имота издадена от: Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Обинската служба по земеделише и гори.

Образци:

Заявление до районната администрация /свали от тук/

Заплащане:

5,00 лв. с ДДС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
  • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ
 • На основание на:
  • Наредба за управление на отпадъците  на територията на Община Пловдив – чл. 53, ал.3
 • Срок за предоставяне:
  • Отговор на  заявлението – 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 131; 276 140
Адрес на електронна поща:  ecology @south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

Изисквания, процедури, инструкци:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

Собственици на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ могат да подадат декларация в деловодство на района, като удостоверяват желанието си да предадат ИУМПС на площадка за разкомплектоване, като не заплащат такси и разноски за транспортирането им.

Необходими документи:

1.Декларация до районната администрация;

 1. Документ за собственост на МПС

Образци:

Декларация  до районната администрация /свали от тук/

Заплащане:

Не се заплаща за услугата

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И МАРКИРАНЕ

Информация за предоставяне на услуга

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
  • ИЗДАВАНЕ  НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И МАРКИРАНЕ  
 • На основание на:
  • Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив – чл. 34, ал.3 т.2 и т.3.
 • Срок за предоставяне:
  • 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  За 1 ден
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловдството  и Звено Екология

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 131; 276 140
Адрес на електронна поща:  ecology @south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

 

Изисквания, процедури, инструкци:

ИЗДАВАНЕ  НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И МАРКИРАНЕ НА ОТСЕЧЕНАТА ДЪРВЕСИНАТА/ УСЛУГА 2068/

След издаване на разрешение заповед за отсичане в частен имот, собственика на имота може да поиска маркиране и издааване на превозен билет на добитата дълвесина в имота му. Същия заявява желението си в стая 10 –звено Еколгия за уточняване на дата и част за извършване на услугата.

Необходими документи:

1 Заповед разрешение за отсичане..

 

Образци:

Заявление до районната администрация /свали от тук/

Заплащане:

Превозния билет е 12 лв. с ДДС

Маркирането е 2 лв. с ДДС на м3

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ – ЛИЧНО СТОПАНСТВО

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ – ЛИЧНО СТОПАНСТВО

Информация за предоставяне на услуга:

Районна администрация – Южен

 • Услуга:
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ – ЛИЧНО СТОПАНСТВО
 • На основание на:
  • Закон за ветиринарно медицинската дейност – чл.137, ал. 11
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  •  безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Деловодство

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/276 109; 276 149
Адрес на електронна поща:  ecology @south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

Изисквания, процедури, инструкции:

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ – ЛИЧНО СТОПАНСТВО

Подаване на заявление за регистрация на животновъден обект- лично стопанство, което се изпраща до Директора на ОДБХ гр. Пловдив за предприемане на последващи действия съгласно техните правомощия.

Необходими документи:

1.Заявление до районната администрация;

 1. Документ за собственост или право за ползване на обекта

Образци:

Заявление до районната администрация  /свали от тук/

Заплащане:

Не се заплаща за услугата