НАЧАЛО / ИНФОРМАЦИЯ / ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Пловдив  – Район „Южен“ публикува всички обществени поръчки.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ЗА ПОРЪЧКИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2020 г.

 

 

ДАТА ПОРЪЧКА Вид на процедурата:
01.06.2020  Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив Открита процедура
 10.06.2020 Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ VI- жилищно строителство, кв.103 по плана на кв. „Христо Ботев“- юг, гр. Пловдив. /ПИ с идентификатор 56784.531.101 по КК и КР на гр. Пловдив/, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ № 36-52  Събиране на оферти с обява
11.06.2020 „Изграждане на комбинирана детска площадка на територията на Район „Южен“ в УПИ I – комплексно, обществено застрояване и училище, кв. 2 – нов по плана на кв. „Въстанически“- север, гр. Пловдив, разположена между: ул. „3-ти март“ и Магазин „Молдавия“ Събиране на оферти с обява
 12.06.2020  „Изпълнение на СМР и СРР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР и СРР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив” Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки по улична мрежа и прилежаща техническа инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив”  Публично състезание