С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 16.11.2020 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-489/05.11.2020 г. на Кмета на район „Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следните кандидати:

 

  1. Светла Кръстева Хаджиева
  2. Дияна Димитрова Калбурова

 

 

Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 17.11.2020 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

П. Милушев – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР