ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 2 от 17.11.2020 г. на комисията назначена със Заповед № 20Ю-РОА-489/05.11.2020 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Дияна Димитрова Калбурова 5 5 5 25 40 1-во място
2. Светла Кръстева Хаджиева 5 5 5 15 30 2-ро място

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Дияна Димитрова Калбурова;

Второ място – Светла Кръстева Хаджиева.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Дияна Димитрова Калбурова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

П. Милушев – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР