ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА

НИКОЛАЙ ПЕТРЯНИН ИВАНОВ, РОДЕН НА 23.03.1943 г.,

 БЕЗ ДРУГИ ДАННИ

 

На основание Определение по гр. дело № 13375/2020 г. по описа на Районен съд Пловдив, VII гр. състав, съда е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата на Иван Шейтанов и Найден Шейтанов за обявяване смъртта на Николай Петрянин Иванов, за когото няма вест от 1943 г., но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителите Иван Шейтанов и Найден Шейтанов искат да се обяви смъртта на Николай Петрянин Иванов и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Николай Петрянин Иванов е роден на 23.03.1943г., без други данни.

Настоящото Извлечение от Молбата за обявяване на смъртта на Николай Петрянин Иванов е на основание чл.550, ал.2 от ГПК.

 

 

 

 

Ст. експерт ГР:   /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /

 

 

Гл. юрисконсулт:  /п/

/Елена Абрашева/