ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 2 от 02.12.2020 г. на комисията назначена със Заповед № 20Ю-РОА-512/19.11.2020 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатът получи следните резултати:

 

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Цветана Станева Якова 5 5 5 25 40 1-во място
               

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатът:

Първо място – Цветана Станева Якова.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” г-жа  Цветана Станева Якова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат.Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР