Изх. № 48-ОП-1084( 5   )..07.01.2021г.

ДО

Н-ЦИ НА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЛУКОВА

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56784.318.11  по КК на гр. Пловдив,  местност “Плешево”, с промяна предназначението на земеделска земя за складови, търговски и обслужващи дейности , разгледан с Протокол №26, т. 4 от  24.07.2020 г., за съобщаване на заинтересованите страни, съгласно чл. 128,  ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от деня на получаване на настоящето писмо, пряко заинтересованите  лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район „Южен“- Община Пловдив пред Административен съд –Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район „Южен“, ет.2, стая №34, ул.“Македония“ №73а.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

 

 

               Приемно време:  Вторник  от 10,15 до 12,00 часа.

Четвъртък   от 14,00 до 16,00 часа.

           

ПЕТРАНКА ХРИСИМОВА                                                                       

Гл. специалист УТ

 

 ВИЖ ДОКУМЕНТА ТУК >>