Община Пловдив организира информационни срещи с гражданите за безплатна подмяна на печките на дърва и въглища с по-екологично отопление


Община Пловдив започва серия от изнесени информационни срещи по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“.

Срещите ще се проведат в шестте района на 15 и 16 април по приложения по-долу график. По време на тях ще бъдат представени възможностите, които дава проектът на гражданите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с по-екологични. Ще бъдат разяснени всички варианти за преминаване – на ток, пелети, газ или ТЕЦ. Важно е да се знае, че за подмяна на старите уреди могат да кандидатстват собственици на жилища, които се намират на територията на Община Пловдив. Също така има възможности да се кандидатства и колективно като собственици на жилища в една кооперация или къща.

Всички домакинства, които се отопляват на дърва и въглища и досега не са подавали формуляр за кандидатстване, ще могат да направят това до 23 май в районните администрации или чрез електронната форма – Подмяна на вида и начина на отопление използван от домакинствата в гр. Пловдив | Община Пловдив (plovdiv.bg)

График на срещите по райони

район място дата час
Район Южен Пред Административната сграда
бул. „Македония“ № 73А
15.04.2021
четвъртък
11:00
Район Източен Пред Административната сграда
бул.”Шести Септември” № 274
15.04.2021
четвъртък
13:00
Район Западен Пред Административната сграда
ул. “Вечерница” № 1А
15.04.2021
четвъртък
15:00
Район Северен Пред Административната сграда
бул. „Цар Борис III Обединител“ 22 А
16.04.2021
петък
11:00
Район Тракия Пред Административната сграда
ЖР “Тракия”, бул. „Освобождение“ № 63
16.04.2021
петък
13:00
Район Централен Пред Административната сграда
ул. „Хр. Г. Данов” № 39
16.04.2021
петък
15:00

Проект № BG16M10P002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 13 862 232,11 лева, от които 11 782 897,30 лева от Кохезионния фонд и 2 079334,81 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Възка към сайта на Община Пловдив

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление.

С реализацията ще бъде осигурено финансиране за мерки за подмяна на отоплителни устройства на домакинства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства: на електричество, на газ, на пелети или с възстановяване на връзката към топлофикационна система.

Първият етап на проекта цели да се проучат нагласите на населението като се проведе разяснителна кампания сред населението за възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво. Провеждане на проучване сред жителите, които се отопляват на твърдо гориво, за подмяна на използваните от тях отоплителни устройства. Изготвяне на екологични, икономически и социални анализи, в резултат на които ще бъдат разработени критерии и механизми за приоритизация на домакинствата по райони/квартали при прилагане на различни варианти за отопление с оглед приноса към намаляване на количеството вредни емисии. Извършване на обследване на място в обектите/домакинствата, което цели набиране на актуални технически параметри за подмяна на устройствата за отопление.

Първият етап завършва с изготвяне на проектно предложение за втората фаза, когато ще се извърши фактическата подмяна на печките на дърва и въглища с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри, съгласно европейското и национално законодателство.

Документи за изтегляне


kohezenoprr

Административен договор Д-34-63/31.07.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16М1ОР002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на конкретен бенефициент община Пловдив.
Проект ИСУН № BG16М1ОР002-5.003-006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“.
Проектът е на стойност 13 862 232,11 лева, от които:
– 11 782 897,30 лева от Кохезионния фонд;
– 2 079 334,81 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Основните дейности по проекта са:
-Дейност 1: „Организация и управление на проекта, мерки за информация и комуникация“;
-Дейност 2: „Проучване нагласите на населението“;
-Дейност 3: „Организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания“;
-Дейност 4: „Изработване на цялостна визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройство на твърдо гориво“;
-Дейност 5: „Изготвяне на Механизъм, чрез който кандидатът ще осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради“;
-Дейност 6: „Изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи, генерирани от предаването на заменените отоплителни устройства от общината на специализирани структури, регистрирани за третиране на отпадъци от черни и цветни метали съгласно ЗУО“;
-Дейност 7: „Обследване на място за целите на подготовка на проектното предложение“;
-Дейност 8: „Разработване на средни/пределни цени за единица продукт“;
-Дейност 9: „Изготвяне на проектно предложение за втория етап на проекта“;
-Дейност 10: „Втори етап – инвестиционни мерки“.

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди с източник битовото отопление с твърдо гориво. Целта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърди горива, като се заменят с една от следните алтернативни форми за отопление:
– на газ;
– използващи електричество;
– на пелети или друг вид дървесна биомаса;
– източници на топлинна енергия.
Проектът се развива в два етапа:
Първи етап ще продължи не по-късно от 31.05.2021 г. В този срок ще се реализират дейностите от 1 до 9.
Вторият етап ще продължи не по-късно от 31.12.2023 г., когато ще се извършат дейностите по подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.
Срокът за изпълнение на дейностите е 52 месеца.
www.eufunds.bg