Изх. № 20Ю-ОП-381

……………………………..

 ДО

НАСЛЕДНИЦИ НА

РАНГЕЛ АТАНАСОВ КРУШКОВ

ПОРАДИ ЛИПСА НА ДАННИ В НБД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56784.382.202 по КК на гр. Пловдив, местност  „Бялата воденица“, гр. Пловдив, одобрен със Заповед №21ОА-940/08.04.2021г. на Кмета на Община Пловдив, за съобщаване на заинтересованите лица по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта, изложен в Район “Южен”, етаж втори, стая №34, ул. „Македония” №73а. При необходимост могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез деловодството на  район “Южен” Община Пловдив с приложен документ за собственост.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

Четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

Павлина Георгиева

Гл. специалист Преписки: