З А П О В Е Д

 № 21Ю-РОА-408/05.08.2021г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБЮ-58-07 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 31.08.2017 г. от арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 185/31.08.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  арх. Д. Бахчеванов – Гл. архитект на район „Южен“

Заповед ПХБЮ-58-07