З А П О В Е Д

 №  21Ю-РОА-409/05.08.2021г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № № ПВСЮ-37-08 за благоустрояване и обособяване на места за

Заповед ПВСЮ -37-08 Пере Тошев и Никола Вапцаров