СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно,информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 01.09.2021 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 21Ю-РОА-433 от 17.08.2021 г. Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

 Не се допуска до участие в конкурса следния кандидат:

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
1. Евгения Цветанова Борисова чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

–         Не е представила Решение на ТЕЛК  за трайно намалена работоспособност 50% и над 50% – съгласно т. 2.3. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“