С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 23.09.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед№ 21Ю-РОА-472/14.09.2021 г. на Кмета на район „Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следният кандидат:

 

  1. Евгения Бончева Димитрова

 

 

Допуснатият до събеседване кандидат, трябва да се яви на 27.09.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР