ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 2 от 27.09.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 21ЮРОА-472/14.09.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатът получи следните резултати:

 

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Евгения Бончева Димитрова 5 5 5 20 35 1-во място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатът:

Първо място – Евгения Бончева Димитрова.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” г-жа  Евгения Бончева Димитрова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР