О Б Я В А

 

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 33, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 22Ю-РОА-129 от 08.04.2022 г. на Кмета на район „Южен”,

 

ОБЯВЯВА:

 

І. Конкурс за длъжността Старши експерт – счетоводител  в дирекция АПИО СБ ЧР СД, при следните изисквания:

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

А) Нормативни изисквания:

 1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.;
 2. Минимална степен на завършено образование – бакалавър, по специалност –Счетоводство и контрол; Икономика;
 3. Минимален професионален опит – 1 (една) година.

Б) Специфични изисквания:

 1. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%.

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез:

 1. Решаване на тест;
 2. Интервю.

ІV. Кандидатите да представят следните документи:

 1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, към датата на обявяване на конкурса или за присъден ранг;
 6. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
 7. Копия от документи, доказващи служба по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура);
 8. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.
 9. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на район „Южен”, ул.”Македония” 73а до 21.04.2022 г. включително, от 8:30 до 16:30 часа. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІ. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:  Обработване на счетоводни документи и целия документооборот, регламентиращ дейността на счетоводната дейност в Района. Обективно и точно осчетоводяване на първичните и вторичните документи. Вярно и ежедневно отразяване на информацията на хартиен и електронен носител.

VІІ. Размерът на основната заплата, определена за длъжността се определя съгласно Приложение №1 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. Размерът на основната месечна заплата за степен 1, длъжностно ниво по КДА 10, експертно ниво 6 е от 710 лв. до 1700 лв. Индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила на администрацията.

VІІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

 

За информация: тел. 032/276-107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”