СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 08.07.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Мариета Йорданова Димитрова;

2. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ;

3. Николай Каменов Стоев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: …………./П/……………………..

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

Списък допуснати-Ст.юрисконсулт