СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 08.07.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен” реши:

Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Диана Юлиева Топалова

чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Представеният образец на Декларация по чл.7, ал. 2 от ЗДСл не съдържа пълна информация относно пречките за назначаване, съгласно т.1.3. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2.

Димитър Ганчев Кочанов

чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Не е представил Удостоверение за юридическа правоспособност – съгласно т.1.4. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата и т. 2.3. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ……………../П/………………….

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Списък недопуснати-Ст.юрисконсулт