С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Въз основа на Протокол №1 от 02.08.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-305/15.07.2022 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

  1. ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ПАНЧОВА.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 04.08.2022 г. от 10:30 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – СТАЯ №4 (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/……………

Ат.Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. ………/П/…………………

К. Георгинов

  1. ………/П/………………….

Евт. Първанова

  1. ………/П/………………….

Ел. Абрашева

  1. ………/П/………………….

Ел. Стоянова