СИСТЕМА

за определяне на резултатите от провеждане на конкурса за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

І. На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС комисията взе следното решение за Системата за определяне на резултатите:

  1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет);

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точка;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята че тестът е издържан, е 24 точки

(т.е. 24 верни отговора);

По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

  1. Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса

2.1. За теста – коефициент  3;

2.2. За интервюто – коефициент – 5.

ІІ. На основание чл. 34, ал. 6 от НПКПМДС комисията взе следното решение:

  1. Определя продължителност за решаване на теста – 1 (един) час.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС комисията:

  1. Уведомява кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ………………./п/…………………….

Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“