СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен експерт ГР в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”  в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 15.02.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността- Главен експерт ГР в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”  в Район „Южен” реши:

 Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Ивелина Петрова Гавазова чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Представената диплома за висше образование не отговаря на минимално изискуемата за заемане на длъжността степен – бакалавър, съгл. т. 2.1. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2. Божидар Стефанов Паунов чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Представения стаж не отговаря на минималния, който се изисква за длъжността-2 години, съгл. т. 2.2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………../П/………………….

 Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен експерт ГР в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”  в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 15.02.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността – Главен експерт ГР в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”  в Район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Петя Райчева Караджова-Стоянова;
  2. Нели Николаева Джакова.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………./П/……………………..

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“