ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“, в Община Пловдив – Район „Южен“

 

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол №1, конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен” информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:

Вторият етап от конкурса – „Решаване на тест“ ще се проведе на 01.03.2023 г. от 10:00 часа  в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, ет.ІІ, Заседателна зала.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да носят документ за самоличност и син химикал. При решаването на теста няма да се допуска ползването на нормативни актове.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

  • Закон за администрацията;
  • Закон за местното самоуправление и местната администрация;
  • Закон за държавния служител;
  • Закон за гражданската регистрация;
  • Закон за наследството;
  • Кодекс за международното частно право;
  • Семеен кодекс;
  • Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;
  • Устройствен правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив – https://www.south-plovdiv.bg .

Следващият етап от конкурсната процедура „Интервю“ ще се проведе на същата дата  – 01.03.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, ет.ІІ, Заседателна зала.

В изпълнение на чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса да обяви на интернет страницата на Район „Южен“ системата за определяне на резултатите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“