СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 01.03.2023 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед №23Ю-РОА- 68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Район „Южен” реши:

І. Допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат над минималния:

  1. Петя Райчева Караджова-Стоянова – 29 (двадесет и девет) точки.

Кандидатът да се яви за следващия етап от конкурса – „Интервю“ на 01.03.2023 г., от  14:00 часа в сградата на Район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ………………/П/…………………

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“