Във връзка с начисляване и събиране на таксите за детска ясла, публикуваме сметката на Район „ЮЖЕН“ Здравеопазване, на която родителите могат да преведат парите си за такса по банков път.

Моля да бъдат спазени следните изисквания:

Банка: ИНВЕСТБАНК; BIC: IORTBGSF

Банкова сметка: BG47IORT73753102001800

Преводите да са в полза на Район „ЮЖЕН“ Здравеопазване и да съдържат следната информация:

  1. Име на детската ясла
  2. Име на групата на детето
  3. Трите имена на детето
  4. За кой месец се отнася таксата

В „Задължено лице“ се изписва името на родителя!