ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ № 3 от 01.03.2023 г. ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ  за длъжността – Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“, в Район „Южен”

 

По т. IV. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

Резултат

от начина

по чл. 33

Коефи-

циент

 

Резултат

от интервюто

Коефи-

циент

 

Окончателен

резултат

1. Петя Райчева Караджова-Стоянова 29 т. 3 24.58 т. 5 209.90 т.
2. Нели Николаева Джакова Не се явил

 

Съгласно чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: Петя Райчева Караджова-Стоянова – 209.90 т.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………/П/……………………….

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“