ЗАПОВЕД

 

23Ю-РОА-285

 

Пловдив, 25.05.2023 г.

 

На основание чл. 405а, във връзка с чл. 396 от Изборния кодекс, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, чл. 46, ал. 1, т. 6 и чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. № 23Ю-ОП-455/11.05.2023 г. от Областен управител на област Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес /постоянен и настоящ адрес/ в гр. Пловдив – район „Южен“ по реда на  чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, извършени в периода от 01.05.2022 г. до 30.04.2023 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Петя Караджова-Стоянова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Димитрийка Телчарова – Главен специалист КРВП– район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Представител на областна администрация Пловдив;
  5. Представител на ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  6. Представител на Първо Районно управление – Пловдив

Резервни членове:

Николай Стоев – Старши юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

инж. Добромир Желев – Главен експерт КРВП– район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Мариана Иванова – Главен специалист КРВП– район „Южен“ – община Пловдив

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

ІІІ. Комисията да се събере на 21.06.2023 г. в заседателната зала на район „Южен“ –  ул. „Македония“ № 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

КОСТАДИН ЯЗОВ              /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал:                            /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:                               /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО