ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „ЮЖЕН”

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС и чл. 98 от НРПУРОИ, приета с Решение № 172, взето с Протокол №15/27.05.2010 г., последно изм. и доп. с Решение №169,  взето с Протокол №10/09.07.2020г. на Общински съвет-Пловдив и в изпълнение на Заповед №23Ю-РОА-386/04.07.2023г. на Кмета на Район „Южен”.

ОБЯВЯВА  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на обект-общинска собственост, представляващ павилион с площ от 15кв.м., находящ се в гр.Пловдив, ул.“Бяло море“№10 с предназначение за офис, при следните параметри:

  • Начална тръжна цена– 42,00лв. /четиридесет и два лева/ без ДДС.
  • Стъпка на наддаване- 15.00 лв. /петнадесет/ лева.
  • Депозит за участие в търга– 50 /петдесет/ лева с включен 20% ДДС. Същият се внася всеки работен ден в стая №23, ет. 2 в сградата на район „Южен”, ул.„Македония”№73А до 16.00ч. на  28.07.2023г.
  • Срок на договора за наем– 5 /пет/ години.
  • Дата и място на провеждане – търгът ще се проведе на 31.07.2023г. от 10.00 часа в сградата на Район „Южен”, ул. „Македония” №73А, ет. 2, ст. 25-А заседателна зала.
  • Цена на тръжната документация – 60 лв. /шестдесет лева/ с включен 20 % ДДС, платими в касата на район „Южен”, ул. „Македония“ №73А всеки работен ден следващ деня на публикацията от 8,30 часа до 16,30 часа.
  • Тръжната документация се получава от деловодството на  район „Южен”,

ул. „Македония” №73А срещу представен документ за платена цена на тръжните документи от 8.30ч. на деня следващ деня на публикуване на обявата до 15.00ч. на 28.07.2023 г.

  • Подаване на плика с тръжната документация – до 16.30ч. на 28.07.2023г. в деловодството на Район „Южен”, ул. „Македония” №73А.
  • За справки и допълнителна информация – тел. 032/276-117, 032/276-122.