СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 01.12.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-702 от 16.11.2023 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Деница Димитрова Бяндова-Пенева;
  2. Боян Василев Бонев;
  3. Георги Петров Киков.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………./П/……………………..

Петя Петкова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 01.12.2023 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 23Ю-РОА-702 от 16.11.2023 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

 Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати: НЯМА.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………../П/………………….

 Петя Петкова – Заместник-кмет на район „Южен“