ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността – Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“ в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Съгласно чл. 15. от ВППНП на район “Южен” комисията проведе събеседване с допуснатият кандидат и оформи резултатите, /съгласно определените в Протокол 1 от 12.12.2023 г. критерии /след събеседването в следната таблица:

 

Резултати след събеседването:

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Кр.-5 Кр.-6 Общо точки
1 Борис Георгиев Манев 15 14 18 16 12 14 89 Не се класира.
                   

 

Поради това, че кандидатът е постигнал резултат под минималният, Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ да  прекрати конкурсната процедура.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….…/П/…………………..

арх. Д. Бахчеванов, Главен архитект