СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ

за длъжността – „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 21.12.2023 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 23Ю-РОА-702 от 16.11.2023 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

І.  Допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат над минималния:

  1. Боян Василев Бонев – 28 (двадесет и осем) точки.

Кандидатът да се яви за следващия етап от конкурса – „Интервю“ на 21.12.2023 г., от  14:00 часа в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………./П/…………………..

Петя Петкова – Заместник-кмет на район „Южен“