ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН”

 

 

 

 

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2,  и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 24Ю-РОА-105 от 02.02.2024 г. на Кмета на район „Южен”,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „Директор на дирекция/Главен инженер“ в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“ при следните изисквания:

І. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на тази длъжност, съгласно:

А) Нормативни изисквания:

  1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.;
  2. Минимална степен на завършено образование – Магистър, по специалност – строителство на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско строителство), транспортно (пътно) строителство или еквивалентни специалности; професионална квалификация – строителен инженер.
  3. Минимален професионален опит – 4 (четири) години или придобит ІІІ Младши ранг.

Б) Допълнителни изисквания: Управленска, комуникативна, професионална и дигитална компетентност, работа в екип, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен).

ІІ. Съгласно длъжностната характеристика – Ръководи, организира, контролира, планира и отчита дейността на дирекция ”Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура” във връзка с дейности по устройство на територията – капиталното строителство, благоустройството, кадастър и регулация, пътна и инженерна инфраструктура на район “Южен“. Изпълнение на функции и задачи по ЗУТ.

ІІІ. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 933 лева.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

  1. Кандидатите да представят следните документи:
  2. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
  3. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  4. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
  5. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
  7. Копия на други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

VІ. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) в деловодството на район „Южен”, ул.”Македония” 73а  до 16:30 часа на 14.02.2024 г. включително. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІІ. Списъците с допуснатите до участие кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

За информация: тел. 032/276 – 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Приложение №3 към чл.17, ал.2 НПКПМДСл