Една от основните задачи на МКБППМН при район „Южен“, Община Пловдив е социално-превантивна дейност, която да ограничи и намали извършването на противообществените прояви от малолетни и непълнолетни, живеещи на територията на района. Затова от 05.01.2024г. Комисията сключи Споразумение за партньорство и сътрудничество с  БК „Спартак“ с цел превенция на агресията, асоциалните прояви и употребата на наркотични вещества от учащи. Тренировките са безплатни и се провеждат три пъти в седмицата.

Изтегли плаката от тук:

PDF 2 MB

Бокс плакат