Съобщаване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ИД 56784.384.234 по КККР на гр.Пловдив, местност „Остромила-Тепе тарла“