СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ

за длъжността – Директор на дирекция/Главен инженер в „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 29.02.2024 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 24Ю-РОА-105 от 02.02.2024 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Директор на дирекция/Главен инженер в „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен” реши:

І.  Допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат над минималния:

  1. Мариела Пеева Стойнова – 30 (тридесет) точки.

Кандидатът да се яви за следващия етап от конкурса – „Интервю“ на 29.02.2024 г., от  14:00 часа в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………………………………

Николай Арабаджиев – Заместник-кмет на район „Южен“