О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.124 Б АЛ.2 ОТ ЗУТ
СЪС ЗАПОВЕД № 24 ОА-388 от 19.02.2024г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Е ДОПУСНАТО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПР ЗА УПИ II-жилищно строителство, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА КВ. ”ХРИСТО БОТЕВ-СЕВЕР”, ГР. ПЛОВДИВ, КАТО СЕ ОБРАЗУВАТ ДВА НОВИ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ: УПИ ІІ-жилищно строителство и УПИ XI-531.1542, жилищно строителство.
В ОБХВАТ: УПИ II-жилищно строителство, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА КВ. ”ХРИСТО БОТЕВ-СЕВЕР”, ГР. ПЛОВДИВ
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Район „Южен“-Община Пловдив пред Административен съд Пловдив.
29.02.2024г.