ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ  № 3 от 29.02.2024 г.

ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – Директор на дирекция/Главен инженер в „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в Район „Южен”

 

…………………………………………………………………………

По т. IІІ. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефи-

циент

3

Резултат

от интервюто

Коефи-

циент

5

Окончателен

резултат

1. инж. Мариела Пеева Стойнова 30 90 24.86 124,30 214,30

 

Съгласно чл.44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: инж. Мариела Пеева Стойнова – 214.30 т.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………………/П/…………………

                  Николай Арабаджиев– Заместник-кмет на район „Южен“