О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 24Ю-РОА-218 от 14.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Главен специалист „Ремонти“, във функция „Здравеопазване“,  в Район „Южен”

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

  1. Завършено средно образование със специалност „Строителство и архитектура“ или еквивалентна специалност; квалификация – строителен техник.
  2. Минимален професионален опит – 2 години.

Б/ Допълнителни изисквания:

  1. Познаване на Нормативната уредба.
  2. Компютърна грамотност.
  3. Предимство е професионален опит в системата на общинска администрация.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено образование;
  4. Копие на трудова книжка.
  5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 933 лева.

Документите за участие се приемат в срок до 16:30 часа на 01.04.2024 год. в деловодството на Район “Южен”, ул. “Македония “ № 73 А

Списъците на допуснатите до участие кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявяват на 04.04.2024 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 09.04.2024 г. от  10:30 часа.

 

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.