ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
2021 – 2027
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД „ПЛЮС“
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.004 „ПОДКРЕПА“
ПУНКТ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ В РАЙОН ЮЖЕН:
ул. Кичево № 29 /Клуб на пенсионера/
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПУНКТА:
понеделник – петък
09:00 ч. – 13:00 ч.
За район Южен, програмата стартира на 08.04.2024 г. /понеделник/
Период на раздаване на хранителното подпомагане: 08.04.2024 – 07.06.2024 г.

Хранителните пакети съдържат 15 вида продукти: брашно, ориз, спагети, лютеница, зелен фасул
/стерилизиран/, домати /стерилизирани/, грах, гювеч, конфитюр, пиле фрикасе, риба-херинга в доматен сос, зрял
фасул /стерилизиран/, леща, захар, олио /слънчогледово/.

Едночленните и двучленните семейства ще получат един хранителен пакет с общо тегло 10,890 кг., а тричленните и
по-големите семейства – два хранителни пакета с общо тегло 38,470 кг.
Списъците на подлежащите на подпомагане лица се изготвят от Агенцията за социално подпомагане, която е
Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция „Подкрепа“. Чрез БЧК
хранителните пакети достигат до хората, които са в списъците за подпомагане.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално
подпомагане“ и включват следните категории:
1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за
отоплителен сезон 2023 г./2024 г.
2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от
Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 г.
3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна
финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания през месец януари 2024 г.
4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за
семейните помощи за деца през месец януари 2024 г.
5. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане
на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
през месец януари 2024 г.
6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства през месец януари 2024 г.
7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане
на целева помощ за отопление за отoплителен сезон 2023 г./2024 г., поради надвишен диференциран доход за отопление или поради
неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Всички правоимащи, които са включени в списъците, ще получат хранителни продукти срещу подпис и документ за самоличност.

БЧК – хранителни пакети