С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Главен специалист „Ремонти“ във функция „Здравеопазване“

 

 

Въз основа на Протокол №1 от 03.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-218/14.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

  1. ДРАГАН ИВАНОВ ГЕРЕВ

 

Кандидатът да се яви на събеседване на 09.04.2024 г.  от 10:30 часа в Заседателна зала на ІІ-ри етаж, в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………….