ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

за длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Съгласно Протокол -2 от 08.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-214 от 13.03.2024 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Младши експерт „Административно обслужване“, комисията класира кандидатите:

Първо място – Дилияна Георгиева Дъвкова – 150 т.

Второ място – Магдалена Василева Георгиева – 142 т.

Трето място – Петя Красимирова Палигорова – 105 т.

Четвърто място – Атанаска Филипова Парпулева – 104 т.

Пето място – Ирина Иванова Василева -97 т.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи класираната на първо място г-жа Дилияна Георгиева Дъвкова на длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/……………

А. Господинова

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. …………/П/………………

М. Дойчев

  1. …………/П/………………

Хр. Зисова

  1. …………/П/………………

Ел. Абрашева

  1. …………/П/………………

Ел. Стоянова