ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

на кандидатите за длъжността – Главен специалист „Ремонти“ във функция „Здравеопазване“

 

Съгласно Протокол -2 от 09.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-218 от 14.03.2024 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за длъжността – Главен специалист „Ремонти“ във функция „Здравеопазване“, комисията класира кандидатите:

 

Първо място – Драган Иванов Герев – 123 т.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи г-н Драган Иванов Герев  на длъжността Главен специалист „Ремонти“ във функция „Здравеопазване“.

.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………….

(Н. Арабаджиев)

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. ……………….…..

(инж. М. Стойнова)

 

  1. …………………………

(А. Попова)

 

  1. …………………………

(Ел. Абрашева)

 

  1. …………………………

(Ел. Стоянова)