С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Старши инспектор „Стопански дейности“  в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Въз основа на Протокол №1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-258/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

  1. ЕЛЕНА ТОДОРОВА КОВАЧЕВА;
  2. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите: Няма.

 

Кандидатите да се явят на събеседване на 22.04.2024 г.  от 10:30 часа в Заседателна зала на ІІ-ри етаж, в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………….

(Н. Арабаджиев)