С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността –  Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“  в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

Въз основа на Протокол № 1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-261/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

  1. инж. МИЛА НИКОЛОВА ЛАХТАРИЕВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите:

Няма.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 23.04.2024 г. от 14:00 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………..

Н. Арабаджиев – Заместник-кмет