С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Главен специалист „Чистота“в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Въз основа на Протокол №1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-260/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

  1. ГАЛИНА ДИМИТРОВА СПАСОВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите:

Няма недопуснати кандидати.

 

 

Кандидатът да се яви на събеседване на 23.04.2024 г.  от 10:30 часа в Заседателна зала на ІІ-ри етаж, в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………….

(П. Петкова)