СПИСЪК НА  ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 26.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед №24Ю-РОА-320 от 12.04.2024 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Димитър Ганчев Кочанов;
  2. Катя Димитрова Георгиева-Хачикова;
  3. Мариета Йорданова Димитрова.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………./П/……………………..

Петя Петкова – Заместник-кмет на район „Южен“