О Б Я В Л Е Н И Е  ПО ЧЛ.127  АЛ.1  ОТ ЗУТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДАТА: 25.06.2024г. ОТ 16.00ч. В РАЙОН „ЮЖЕН“

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ПИ 56784.531.2262

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ IV-ЗЕЛЕНИНА, КВ.30 КВ.ХР.БОТЕВ-СЕВЕР