ЗАПОВЕД № 21Ю-РОА-168 Пловдив, 01.04.2021 г.

ЗАПОВЕД № 21Ю-РОА-168 Пловдив, 01.04.2021  г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 29.06.2017 г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 35/28.02.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС издадена от  Гл. архитект на район „Южен“

                                                                  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

 

 1. Определям зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03 между: ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димитър Талев“ и ул. „Поручик Въльо Стефов“, с обхват за ПИ със следните административни адреси, а именно:

–  ул. „Димитър Талев“ № 138, 140, 142 и 144 (блок 1101);

–  ул. „Братя Шкорпил“№ 12, 14 и 16 (блок 1102);

– ул. „Братя Шкорпил“ № 8 и 10 (блок 1103);

– ул. „Поручик Въльо Стефов“ № 1, 3 и 5 (блок 1122);

 

III. Броят на местата общинска собственост за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03, е 60 /шестдесет/ броя, като  2 /две/  от местата са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

Определените места за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

–  от място № 2 до място № 61 включително;

Място № 2 и място № 3 са определени за ползване от лица с намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

 

 1. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03, е 5 /пет/ години.

 

 1. Лицата, имащи право да ползват място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, са физически лица – собствениците на жилището или техните роднини по права линия, ползвателите на жилището или техните роднини по права линия, както и наемателите на жилището, в определената в настоящата заповед зона.

В план – схема № ПЖКЮ-2-03, за едно жилище, се полага ползване на едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Изключение се допуска в случай на налични свободни места в план-схемата и липса на интерес от други правоимащи.

 

 1. Срокът за подаване на заявления е от 16.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр. Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявленията трябва да бъдат подадени в посочения срок.

Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за собственост на жилище /когато заявителят е собственик на жилището или негов роднина по права линия/, нотариален акт за учредено право на ползване /когато заявителят е ползвател на жилището или негов роднина по права линия / или договор за наем за жилище /когато заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената в настоящата заповед зона.

 1. 2. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. 3. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

4.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. 5. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

VII.  Съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, за ползване на място общинска собственост по смисъла на чл. 72 – чл. 80 от ЗМДТ се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

 

VIII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

 

–  Комисията да обяви настоящата заповед най-малко 14 дни преди началната дата за подаване на заявления  чрез публикуване на сайта на район „Южен“ – www.south-plovdiv.bg. и поставяне на таблото за обяви и съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А, както и чрез поставяне на входните врати на жилищните сгради, които попадат в зоната определена в настоящата заповед.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

 

 1. В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се издава разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   Определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

–  В случай, че конкурсната комисия оцени двама или повече кандидати по един и същи начин, за един и същи предмет на конкурса, се провежда наддаване между тях, като наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ   /п/

Кмет на Община Пловдив – район „Южен”

 

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район “Южен“

Изтегли Заповед Хаджията 2021

 

ЗАПОВЕД № 21Ю-РОА-139 Пловдив, 22.03.2021 г.

На основание чл.46, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № 21 ОА 666/ 05.03.2021 г. на Кмета на Община Пловдив и във връзка с Наредба осигуряване на обществения с оглед осигуряване на необходимите условия за нормално провеждане на територията на Община Пловдив на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 04.04.2021г.

НАРЕЖДАМ:

 1. Служителите от администрацията на район „Южен“, съгласувано и съвместно със служители на ОД на МВР – Пловдив и на Първо РПУ- Пловдив, да организират опазването на обществения ред, като осъществят непрекъснат контрол върху стриктното спазване на законовите и подзаконови разпоредби и да осигурят нормална обстановка по време на предизборната кампания и изборния ден.
 2. Забранявам продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в административно – териториалните граници на територията на район „Южен“, гр. Пловдив –  в заведенията за обществено хранене и други обществени места, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, за периода от 06.00 ч. до 21.00 ч. на 04.04.2021 г.
 3. Забранявам издаването на разрешения за провеждане на масови мероприятия на територията на район “Южен” в изборния ден с цел да не се създават предпоставки за нарушаване на обществения ред.
 4. Длъжностните лица от районната администрация, пряко ангажирани с подготовката и провеждането на изборите, да създадат необходимата организация за осигуряване на нормални условия в изборния ден до окончателното приключване на изборите, при спазване на противоепидемичните мерки, заповеди и указания за провеждане на изборния процес в условията на обявена извънредна обстановка във връзка с COVID – 19.

Заповедта да бъде оповестена чрез публикуване на сайта на р-н „Южен“, както и да се постави на информационното табло в административната сграда на район „Южен“, гр. Пловдив, ул „Македония“ № 73 а.

Контрол от изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ   /п/

Кмет на район „Южен“ – Община Пловдив

 

 

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт

Заповед избори

ЗАПОВЕД №РД 09-1023 относно Проект „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2020 на Министерство на земеделието, храните и горите

ЗАПОВЕД №РД 09-1023 относно Проект „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2020 на Министерство на земеделието, храните и горите

Виж цялата заповед ТУК

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка!

С Решение № 20-РД-157 от 19.10.2020 г. на Областен кризисен щаб (ОКЩ) на област Пловдив, Ви информираме за предприемане на действия, свързани с овладяване на епидемичната ситуация на територията на област Пловдив.

В тази връзка следва всички физически, юридически лица и ЕТ на територията на област Пловдив да са запознати и да спазват приетите мерки и ограничения, описани в Заповеди №№ РД 01 603  И РД 01 604 /13.10.2020  на Министъра на Здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки считано от 14.10. до 30.11.2020 г. и Решение № 20-РД-157/19.10.2020 г. на Областен управител – област Пловдив

Приложено в прикачени файлове Заповеди №№ РД 01 603  и РД 01 604 /13.10.2020 г.  на Министъра на Здравеопазването и Решение № 20-РД-157/19.10.2020 г. на Областен управител – област Пловдив, за сведение и изпълнение.

№ РД 01 603/13.10.2020

№ РД 01 604/13.10.2020

Решение № 20-РД-157/19.10.2020

Заповед от РД-01-609/ 21.10.2020

Заповед  610/22.10.2020г.

Заповед  611/22.10.2020г.

ЗАПОВЕД № 20Ю-РОА-788 от 27.04.2020 г. за отварянето за посещения на обществени места

ЗАПОВЕД № 20Ю-РОА-788 от 27.04.2020 г. за отварянето за посещения на обществени места

З А П О В Е Д № 20Ю-РОА-788 от 27.04.2020 г. на Кмета на Община Пловдив във връзка в извънредното положение и относно отварянето за посещения при изключително строги мерки и спазване на социална дистанция описаните обществени места в Пловдив

Изтегли Документа в PDF 327KB