З А П О В Е Д  № 22Ю-РОА-617/17.11.2022г.

З А П О В Е Д  № 22Ю-РОА-617/17.11.2022г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБС-47-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС, ул. „ Стефан Стамболов“ № 49 и 51; ул. „Петър Стоев“ № 26, 28, 30, 32, 34, 36 и 36а и ул. „Петър Васков“ № 31, 33, 35, 37 и 39, Заповед № 22Ю-РОА-139/15.04.2022г. на Кмета на Район „Южен“ и  Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 22Ю-РОА-139/15.04.2022г.  на Кмета на Район „Южен“, одобрен от Кмета на Район „Южен“

Като взе предвид Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 22Ю-РОА-139/15.04.2022г., в който е установено, че по одобрена план – схема № ПХБС-47-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС за 8 /осем/ от местата има подадени повече от едно заявления за едно място, както следва:

 

 1. За място № 25 са подадени следните заявления:
 2. Катерина Ангелова Христева, Заявление № 22Ю-П-1426/04.05.2022г.;
 3. Янко Минчев Георгиев, Заявление № 22Ю-П-1473/05.05.2022г.;

 

 1. За място № 26 са подадени следните заявления:
 2. Стойчо Василев Стоев, Заявление № 22Ю-П-1420/04.05.2022г.;
 3. Мария Борисова Пепеларова, Заявление № 22Ю-П-1484/05.05.2022г.;

 

 1. За място № 29 са подадени следните заявления:
 2. Стоянка Ангелова Димитрова, Заявление № 22Ю-П-1414/04.05.2022г.;
 3. Филчо Атанасов Димитров, Заявление № 22Ю-П-1490/09.05.2022г.;

 

 1. За място № 44 са подадени следните заявления:
 2. Николай Алексиев Иванов, Заявление № 22Ю-П-1469/05.05.2022г.;
 3. Спас Геров Овнаров, Заявление № 22Ю-П-1494/09.05.2022г.;

 

 1. За място № 45 са подадени следните заявления:
 2. Иванка Спасова Генова, Заявление № 22Ю-П-1458/04.05.2022г;
 3. Димитър Христов Димитров, Заявление № 22Ю-П-1425/04.05.2022г;
 4. Пенка Василева Василева – Чепишева, Заявление № 22Ю-П-1562/13.05.2022г;

 

 1. За място № 46 са подадени следните заявления:
 2. Минка Генова Кумчева, Заявление № 22Ю-П-1457/04.05.2022г;

2.Донка Димитрова Балимезова, Заявление № 22Ю-П-1431/04.05.2022г;

3.Емил Аргиров Андонов, Заявление № 22Ю-П-1508/09.05.2022г;

4.Жоро Александров Живков, Заявление № 22Ю-П-1578/16.05.2022г;

 

 1. За място № 52 са подадени следните заявления:
 2. Никола Милчев Кавръков, Заявление № 22Ю-П-1572/13.05.2022г;
 3. Пенка Рангелова Пейчинова, Заявление № 22Ю-П-1439/04.05.2022г;

 

 1. За място № 57 са подадени следните заявления:
 2. Борис Николов Буров, Заявление № 22Ю-П-1588/16.05.2022г;
 3. Димитър Антонов Добрев, Заявление № 22Ю-П-1408/04.05.2022г;

 

      Комисията е разгледала постъпилите заявления и е констатирала, че и кандидатите за място № 25, място № 26, място № 29, място № 44, място № 45, място № 46, място № 52 и за място № 57 отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Съгласно чл.18а, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

На основание гореизложеното

 

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на Район „Южен”

Членове:

 1. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 2. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 3. Резервни членове на комисията:
 4. Николай Арабаджиев – Ст. инспектор СД
 5. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

Със следните задачи: да извърши оценка на участниците, участващи в конкурса за определяне на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБС-47-01, а именно:

 

 1. За място № 25:
 2. Катерина Ангелова Христева, Заявление № 22Ю-П-1426/04.05.2022г.;
 3. Янко Минчев Георгиев, Заявление № 22Ю-П-1473/05.05.2022г.;
 4. За място № 26:
 5. Стойчо Василев Стоев, Заявление № 22Ю-П-1420/04.05.2022г.;
 6. Мария Борисова Пепеларова, Заявление № 22Ю-П-1484/05.05.2022г.;
 7. За място № 29:
 8. Стоянка Ангелова Димитрова, Заявление № 22Ю-П-1414/04.05.2022г.;
 9. Филчо Атанасов Димитров, Заявление № 22Ю-П-1490/09.05.2022г.;
 10. За място № 44:
 11. Николай Алексиев Иванов, Заявление № 22Ю-П-1469/05.05.2022г.;
 12. Спас Геров Овнаров, Заявление № 22Ю-П-1494/09.05.2022г.;
 13. За място № 45:
 14. Иванка Спасова Генова, Заявление № 22Ю-П-1458/04.05.2022г;
 15. Димитър Христов Димитров, Заявление № 22Ю-П-1425/04.05.2022г;
 16. Пенка Василева Василева – Чепишева, Заявление № 22Ю-П-1562/13.05.2022г;
 17. За място № 46:
 18. Минка Генова Кумчева, Заявление № 22Ю-П-1457/04.05.2022г;

2.Донка Димитрова Балимезова, Заявление № 22Ю-П-1431/04.05.2022г;

3.Емил Аргиров Андонов, Заявление № 22Ю-П-1508/09.05.2022г;

4.Жоро Александров Живков, Заявление № 22Ю-П-1578/16.05.2022г;

 1. За място № 52:
 2. Никола Милчев Кавръков, Заявление № 22Ю-П-1572/13.05.2022г;
 3. Пенка Рангелова Пейчинова, Заявление № 22Ю-П-1439/04.05.2022г;
 4. За място № 57:
 5. Борис Николов Буров, Заявление № 22Ю-П-1588/16.05.2022г;
 6. Димитър Антонов Добрев, Заявление № 22Ю-П-1408/04.05.2022г;

 

II.При повече от един кандидат за едно място за местодомуване на леко МПС изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките, като определям следната методика за оценка:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС, декларирано в Община Пловдив – 3 т.;
 2. Собствено (на заявителя) леко МПС, недекларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 3. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, декларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 4. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, недекларирано в Община Пловдив-1т.;
 5. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на Район „Южен“– 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на Район „Южен“– 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 2 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 1 т.

10.Когато заявителят е собственик на жилището или е на негови роднини по права линия или когато заявителят е ползвател на жилището или е на негови  роднини по права линия -2 т.;

 1. Наемател на жилището – 1 т.
 2. Липса на задължения към община Пловдив – 3т. (установява се служебно)

 

Ш. В случай, че конкурсната комисия оцени и кандидатите за място № 25, място № 26, място № 29, място № 44, място № 45, място № 46, място № 52 и за място № 57  по един и същи начин, Комисията да уведоми участниците за резултатите, както и за деня, часа и мястото на провеждане на наддаването между тях / уведомяването следва да бъде удостоверено /. Наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

 1. Определям начална такса в размер на 16.67 лв. / шестнадесет лева, шестдесет и седем стотинки / без ДДС на месец и стъпка за наддване 5 / пет / лева.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Район „Южен“ и да се постави на таблото за обяви в административната сграда на Район „Южен“.

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ

Кмет на Община Пловдив – Район „Южен”

 

 

Изготвил:

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-402/25.08.2022 г.

З А П О В Е Д

№ 22Ю-РОА-402/25.08.2022  г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС, ул.„ Одеса“ № 2, 4, 6, 8 и 10, ул. „Георги Кондолов“ № 33, 35, 37 и 39, ул. „Петър Васков“ № 21, 23, 25 и 27, 22Ю-РОА-137/15.04.2022г. на Кмета на Район „Южен“ и  Протокол на Комисия, назначена със 22Ю-РОА-137/15.04.2022г. на Кмета на Район „Южен“, одобрен от Кмета на Район „Южен“

Като взе предвид Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 22Ю-РОА-137/15.04.2022г., в който е установено, че по одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС за три от местата има подадени повече от едно заявления за едно място, както следва:

 

1.За място № 1 има подадени две заявления:

 1. Заявление № 22Ю-П-1456/04.05.2022г. от Гергана Владимирова Дюлгерова;
 2. Заявление № 22Ю-П-1472/05.05.2022г. от Добромир Николов Николов;

2.За място № 9 има подадени две заявления:

 1. Заявление № 22Ю-П-1517/10.05.2022г. от Марин Цветков Димитров;

2.Заявление № 22Ю-П-1521/10.05.2022г. от Симеон Стоянов Шуманов;

3.За място № 11 има подадени две заявления:

 1. Заявление № 22Ю-П-1519/10.05.2022г. от Николай Атанасов Шопов;
 2. Заявление № 22Ю-П-1550/12.05.2022г. от Янко Асенов Хаджиев;

 

      Комисията е разгледала постъпилите заявления и е констатирала, че и двамата кандидати за място № 1, място № 9 и за място № 11 отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Съгласно чл.18а, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

На основание гореизложеното

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на Район „Южен”

Членове:

 1. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 2. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 3. Резервни членове на комисията:
 4. Николай Арабаджиев – Ст. инспектор СД
 5. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

Със следните задачи: да извърши оценка на участниците, участващи в конкурса за определяне на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06, а именно:

 

1.За място № 1

 1. Гергана Владимирова Дюлгерова, Заявление № 22Ю-П-1456/04.05.2022г.;
 2. Добромир Николов Николов, Заявление № 22Ю-П-1472/05.05.2022г.;

2.За място № 9

 1. Марин Цветков Димитров, Заявление № 22Ю-П-1517/10.05.2022г.;
 2. Симеон Стоянов Шуманов, Заявление № 22Ю-П-1521/10.05.2022г.;

3.За място № 11

 1. Николай Атанасов Шопов, Заявление № 22Ю-П-1519/10.05.2022г.;
 2. Янко Асенов Хаджиев, Заявление № 22Ю-П-1550/12.05.2022г.;

 

II.При повече от един кандидат за едно място за местодомуване на леко МПС изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките, като определям следната методика за оценка:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС, декларирано в Община Пловдив – 3 т.;
 2. Собствено (на заявителя) леко МПС, недекларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 3. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, декларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 4. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, недекларирано в Община Пловдив-1т.;
 5. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на Район „Южен“– 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на Район „Южен“– 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 2 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 1 т.

10.Когато заявителят е собственик на жилището или е на негови роднини по права линия или когато заявителят е ползвател на жилището или е на негови  роднини по права линия -2 т.;

 1. Наемател на жилището – 1 т.
 2. Липса на задължения към община Пловдив – 3т. (установява се служебно)

 

Ш. В случай, че конкурсната комисия оцени и двамата кандидати за място № 1, място № 9 и за място № 11 по един и същи начин, Комисията да уведоми участниците за резултатите, както и за деня, часа и мястото на провеждане на наддаването между тях / уведомяването следва да бъде удостоверено /. Наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

 1. Определям начална такса в размер на 16.67 лв. / шестнадесет лева, шестдесет и седем стотинки / без ДДС на месец и стъпка за наддване 5 / пет / лева.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Район „Южен“ и да се постави на таблото за обяви в административната сграда на Район „Южен“.

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ   /П/

Кмет на Община Пловдив – Район „Южен”

 

 

Изготвил:  /П/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-402/25.08.2022 г.

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-402/25.08.2022  г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС, ул.„ Одеса“ № 2, 4, 6, 8 и 10, ул. „Георги Кондолов“ № 33, 35, 37 и 39, ул. „Петър Васков“ № 21, 23, 25 и 27, 22Ю-РОА-137/15.04.2022г. на Кмета на Район „Южен“ и  Протокол на Комисия, назначена със 22Ю-РОА-137/15.04.2022г. на Кмета на Район „Южен“, одобрен от Кмета на Район „Южен“

Като взе предвид Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 22Ю-РОА-137/15.04.2022г., в който е установено, че по одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС за три от местата има подадени повече от едно заявления за едно място, както следва:

 

1.За място № 1 има подадени две заявления:

 1. Заявление № 22Ю-П-1456/04.05.2022г. от Гергана Владимирова Дюлгерова;
 2. Заявление № 22Ю-П-1472/05.05.2022г. от Добромир Николов Николов;

2.За място № 9 има подадени две заявления:

 1. Заявление № 22Ю-П-1517/10.05.2022г. от Марин Цветков Димитров;

2.Заявление № 22Ю-П-1521/10.05.2022г. от Симеон Стоянов Шуманов;

3.За място № 11 има подадени две заявления:

 1. Заявление № 22Ю-П-1519/10.05.2022г. от Николай Атанасов Шопов;
 2. Заявление № 22Ю-П-1550/12.05.2022г. от Янко Асенов Хаджиев;

 

      Комисията е разгледала постъпилите заявления и е констатирала, че и двамата кандидати за място № 1, място № 9 и за място № 11 отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Съгласно чл.18а, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

На основание гореизложеното

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на Район „Южен”

Членове:

 1. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 2. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 3. Резервни членове на комисията:
 4. Николай Арабаджиев – Ст. инспектор СД
 5. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

Със следните задачи: да извърши оценка на участниците, участващи в конкурса за определяне на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06, а именно:

 

1.За място № 1

 1. Гергана Владимирова Дюлгерова, Заявление № 22Ю-П-1456/04.05.2022г.;
 2. Добромир Николов Николов, Заявление № 22Ю-П-1472/05.05.2022г.;

2.За място № 9

 1. Марин Цветков Димитров, Заявление № 22Ю-П-1517/10.05.2022г.;
 2. Симеон Стоянов Шуманов, Заявление № 22Ю-П-1521/10.05.2022г.;

3.За място № 11

 1. Николай Атанасов Шопов, Заявление № 22Ю-П-1519/10.05.2022г.;
 2. Янко Асенов Хаджиев, Заявление № 22Ю-П-1550/12.05.2022г.;

 

II.При повече от един кандидат за едно място за местодомуване на леко МПС изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките, като определям следната методика за оценка:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС, декларирано в Община Пловдив – 3 т.;
 2. Собствено (на заявителя) леко МПС, недекларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 3. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, декларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 4. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, недекларирано в Община Пловдив-1т.;
 5. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на Район „Южен“– 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на Район „Южен“– 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 2 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 1 т.

10.Когато заявителят е собственик на жилището или е на негови роднини по права линия или когато заявителят е ползвател на жилището или е на негови  роднини по права линия -2 т.;

 1. Наемател на жилището – 1 т.
 2. Липса на задължения към община Пловдив – 3т. (установява се служебно)

 

Ш. В случай, че конкурсната комисия оцени и двамата кандидати за място № 1, място № 9 и за място № 11 по един и същи начин, Комисията да уведоми участниците за резултатите, както и за деня, часа и мястото на провеждане на наддаването между тях / уведомяването следва да бъде удостоверено /. Наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

 1. Определям начална такса в размер на 16.67 лв. / шестнадесет лева, шестдесет и седем стотинки / без ДДС на месец и стъпка за наддване 5 / пет / лева.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Район „Южен“ и да се постави на таблото за обяви в административната сграда на Район „Южен“.

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ   /П/

Кмет на Община Пловдив – Район „Южен”

 

 

Изготвил:  /П/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-339/03.08.2022 г.

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-339/03.08.2022 г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСЮ-27-07 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС, ул. „Васил Ихчиев“ № 50, 52, 54 и 56 (блок 1553), Заповед № 21Ю-РОА-667/23.12.2021г. на Кмета на Район „Южен“ и  Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 21Ю-РОА-667/23.12.2021 г. на Кмета на Район „Южен“, одобрен от Кмета на Район „Южен“

Като взе предвид Протокол на Комисия, назначена със Заповед №21Ю-РОА-667/23.12.2021г., в който е установено, че по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-07 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС, ул. „Васил Ихчиев“ № 50, 52, 54 и 56 (блок 1553) за две от местата има подадени повече от едно заявления за едно място, както следва:

 1. За място № 3 има подадени две заявления:

– Заявление с вх. № 22Ю-П-118/10.01.2022г. от Сергей Бочуков;

– Заявление с вх. № 22Ю-П-455/19.01.2022г. от Видол Аврамов;

 1. За място № 7 има подадени две заявления:

– Заявление с вх. № 22Ю-П-224/11.01.2022г. от Ралица Атанасова;

– Заявление с вх. № 22Ю-П-387/17.01.2022г. от Ивайла Владимирова;

 

      Комисията е разгледала постъпилите заявления и е констатирала, че и двамата кандидати за място № 3 и за място № 7 отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Съгласно чл.18а, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

На основание гореизложеното

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на Район „Южен”

Членове:

 1. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 2. Николай Арабаджиев – Ст. инспектор СД

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

Със следните задачи: да извърши оценка на участниците, участващи в конкурса за определяне на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-07, а именно:

 

 

 1. За място № 3:

– Заявление с вх. № 22Ю-П-118/10.01.2022г. от Сергей Бочуков;

– Заявление с вх. № 22Ю-П-455/19.01.2022г. от Видол Аврамов;

 1. За място № 7:

– Заявление с вх. № 22Ю-П-224/11.01.2022г. от Ралица Атанасова;

– Заявление с вх. № 22Ю-П-387/17.01.2022г. от Ивайла Владимирова;

 

II.При повече от един кандидат за едно място за местодомуване на леко МПС изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките, като определям следната методика за оценка:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС, декларирано в Община Пловдив – 3 т.;
 2. Собствено (на заявителя) леко МПС, недекларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 3. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, декларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 4. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, недекларирано в Община Пловдив – 1 т.;
 5. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на Район „Южен“– 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на Район „Южен“– 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 2 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 1 т.

10.Когато заявителят е собственик на жилището или е на негови роднини по права линия или когато заявителят е ползвател на жилището или е на негови  роднини по права линия -2 т.;

 1. Наемател на жилището – 1 т.
 2. Липса на задължения към община Пловдив – 3т. (установява се служебно)

 

Ш. В случай, че конкурсната комисия оцени и двамата кандидати за място № 3 и за място № 7  по един и същи начин, Комисията да уведоми участниците за резултатите, както и за деня, часа и мястото на провеждане на наддаването между тях / уведомяването следва да бъде удостоверено /. Наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

 1. Определям начална такса в размер на 16.67 лв. / шестнадесет лева, шестдесет и седем стотинки / без ДДС на месец и стъпка за наддване 5 / пет / лева.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Район „Южен“ и да се постави на таблото за обяви в административната сграда на Район „Южен“.

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ  /п/

Кмет на Община Пловдив – Район „Южен”

 

 

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район “Южен“

 

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-338/03.08.2022 г.

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-338/03.08.2022 г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПЖКЮ-04-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС по чл.4 от НРУИРПМОСТОП в УПИ I – комплексно жилищно строителство, кв. 4 по плана на ЖК „Южен“, гр. Пловдив, ул.“Асен Христофоров“ № 2-6, Заповед № 21Ю-РОА-657/22.12.2021г. на Кмета на Район „Южен“ и  Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 21Ю-РОА-657/22.12.2021г. на Кмета на Район „Южен“, одобрен от Кмета на Район „Южен“

Като взе предвид Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 21Ю-РОА-657/22.12.2021г., в който е установено, че по одобрена план – схема № ПЖКЮ-04-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС, ул.“Асен Христофоров“ № 2-6 за три от местата има подадени повече от едно заявление за едно място, както следва:

 1. За място № 41 има подадени две заявления:

– Заявление с вх. № 22Ю-П-145/10.01.2022г. от Живка Китева – Кръстева;

– Заявление с вх. № 22Ю-П-472/19.01.2022г. от Борис Малинов;

 1. За място № 73 има подадени две заявления:

– Заявление с вх. № 22Ю-П-142/10.01.2022г. от Златю Видолов;

– Заявление с вх. № 22Ю-П-365/14.01.2022г. от Методи Царев;

 1. За място № 87 има подадени две заявления:

– Заявление с вх. № 22Ю-П-82/10.01.2022г. от Атанас Ангьозов;

– Заявление с вх. № 22Ю-П-376/17.01.2022г. от Милена Малинова;

 

      Комисията е разгледала постъпилите заявления и е констатирала, че и двамата кандидати за място № 41, за място № 73 и за място № 87 отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Съгласно чл.18а, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

На основание гореизложеното

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на Район „Южен”

Членове:

 1. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 2. Николай Арабаджиев – Ст. инспектор СД

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

Със следните задачи: да извърши оценка на участниците, участващи в конкурса за определяне на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПЖКЮ-04-01, а именно:

 1. За място № 41:

– Заявление с вх. № 22Ю-П-145/10.01.2022г. от Живка Китева – Кръстева;

– Заявление с вх. № 22Ю-П-472/19.01.2022г. от Борис Малинов;

 1. За място № 73:

– Заявление с вх. № 22Ю-П-142/10.01.2022г. от Златю Видолов;

– Заявление с вх. № 22Ю-П-365/14.01.2022г. от Методи Царев;

 1. За място № 87:

– Заявление с вх. № 22Ю-П-82/10.01.2022г. от Атанас Ангьозов;

– Заявление с вх. № 22Ю-П-376/17.01.2022г. от Милена Малинова;

 

II.При повече от един кандидат за едно място за местодомуване на леко МПС изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките, като определям следната методика за оценка:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС, декларирано в Община Пловдив – 3 т.;
 2. Собствено (на заявителя) леко МПС, недекларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 3. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, декларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 4. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, недекларирано в Община Пловдив – 1 т.;
 5. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на Район „Южен“– 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на Район „Южен“– 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 2 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 1 т.

10.Когато заявителят е собственик на жилището или е на негови роднини по права линия или когато заявителят е ползвател на жилището или е на негови  роднини по права линия -2 т.;

 1. Наемател на жилището – 1 т.
 2. Липса на задължения към община Пловдив – 3т. (установява се служебно)

 

Ш. В случай, че конкурсната комисия оцени и двамата кандидати за място № 41, за място № 73 и за място № 87 по един и същи начин, Комисията да уведоми участниците за резултатите, както и за деня, часа и мястото на провеждане на наддаването между тях / уведомяването следва да бъде удостоверено /. Наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

 1. Определям начална такса в размер на 16.67 лв. / шестнадесет лева, шестдесет и седем стотинки / без ДДС на месец и стъпка за наддване 5 / пет / лева.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Район „Южен“ и да се постави на таблото за обяви в административната сграда на Район „Южен“.

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ  /п/

Кмет на Община Пловдив – Район „Южен”

 

Изготвил:   /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на район “Южен“