ЗАПОВЕД № 24Ю-РОА-604

ЗАПОВЕД

 

24Ю-РОА-604

 

Пловдив, 05.07.2024 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1-3 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с постъпили писмени заявления с: вх. № 24Ю-П-1800; 1801; 1802; 1803; 1804; 1805; 1806 /02.07.2024 г., вх. № 24Ю-НЕТ-487/09.05.2024 г., вх. № 24Ю-П-1816; 1817; 1818/03.07.2024 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на постоянен и/или настоящ адрес на лицата:

– А. И. Д. с постоянен и настоящ адрес: гр. Пловдив, ул. „Горно Броди“ № 7, ет. 4, ап. 6 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1800/02.07.2024 г.;

– А. Б. П., Е. П. Ч. и А. Л. Ч. с постоянен и настоящ адрес: гр. Пловдив, ул. „Радовиш“ № 24 и Л. С. Ч. и С. Л. Ч. с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Радовиш“ № 24 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1801/02.07.2024 г.;

– Д. Н. А., Н. Д. А., И. П. А., С. И. В. и П. П. М. с постоянен и настоящ адрес гр. Пловдив, ул. „Чорлу“ № 38 и М. А. А. с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Чорлу“ № 38 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1802/02.07.2024 г.;

– К. Б. и М. К. Г. с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Чорлу“ № 48, ет. 3, ап. 5 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1803/02.07.2024 г.;

– П. О. П. с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Павел Калпакчиев“ № 9 по искане на собственици на посочения имот и подадени заявления с вх. № 24Ю-П-1804; 1805/02.07.2024г.;

 • Н. А. Р., А. И. Д., А. Н. Р., М. Н. Р. и А. Н. Р. с постоянен и настоящ адрес: гр. Пловдив, ул. „Лазо войвода“ № 11, ет. 6, ап. 18 по собствено искане и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1806/02.07.2024г.;
 • М. Х. Т. с постоянен и настоящ адрес и Л. М. Т. с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Колхида“ № 12А по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-НЕТ-487/09.05.2024 г.;
 • Й. Б. Й. с постоянен и настоящ адрес: гр. Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 20, ет. 3, ап. 9 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1816/03.07.2024 г.;
 • Т. И. В. с постоянен и настоящ адрес: гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 48, ет. 6, ап. 16 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1817/03.07.2024 г.;
 • П. С. П. с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Димо Хаджидимов“ № 17, ет. 5, ап. 14 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 24Ю-П-1818/03.07.2024г.

 

в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Абрашева – Секретар – район „Южен“ – община Пловдив

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Петя Караджова-Стоянова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Мирослава Камчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 4. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 5. Илия Пенкин – Полицейски инспектор – Първо Районно управление – Пловдив.

 

Резервни членове:

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

 1. Комисията да се събере на 11.07.2024 г. от 14.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония“ № 73А, ет. 2 – гр. Пловдив, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

АТАНАС КУНЧЕВ            /п/

Кмет на район „Южен“

 

Съгласувал:                           /п/

Елена Абрашева,

Секретар

 

Изготвил:                               /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

З А П О В Е Д № 24Ю-РОА-354/24.04.2024 г.

З А П О В Е Д

 

№ 24Ю-РОА-354/24.04.2024  г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-9В-02 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 18.05.2017 г. от Гл. архитект на Район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 105/25.05.2017 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  Гл. архитект на Район „Южен“

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

I.Назначавам комисия в състав:

Председател: Николай Арабаджиев – Заместник – кмет на Район „Южен”

Членове:

 1. Елена Абрашева – Секретар;
 2. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;

 

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД
 2. Владислав Попиванов – Технически сътрудник „Правно обслужване“

 

 1. Определям зона от територията на Район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСС-9В-02, с обхват следните административни адреси, а именно:

– ул. „Радовиш“ № 18, 20, 22 и 24,

– ул. „Пере Тошев“ №  6,8, 10;

– ул. „Щип“ № 15, 17, 19, 21, 28, 30,

 

III. Броят на местата общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в одобрена план – схема № ПВСС-9В-02, е 10 броя.

Определените места за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрената схема са както следва:

– от място № 1;

– от място № 4 до място № 9 включително;

– място № 16, място № 17 и място № 19;

 

 1. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПВСС-9В-02, е 5 /пет/ години.

 

 1. Лицата, имащи право да ползват място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, са физически лица – собствениците на жилището или техните роднини по права линия, ползвателите на жилището или техните роднини по права линия, както и наемателите на жилището, в определената в настоящата заповед зона.

В план – схема № № ПВСС-9В-02, за едно жилище, се полага ползване на едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Изключение се допуска в случай на налични свободни места в план-схемата и липса на интерес от други правоимащи.

 

 1. Срокът за подаване на заявления е от 09.05.2024 г. до 17.05.2024 г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на район „Южен“, в деловодството на район „Южен“, в административната сграда в гр. Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявленията трябва да бъдат подадени в посочения срок.

Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за собственост на жилище /когато заявителят е собственик на жилището или негов роднина по права линия/, нотариален акт за учредено право на ползване /когато заявителят е ползвател на жилището или негов роднина по права линия / или договор за наем за жилище /когато заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената в настоящата заповед зона.

 1. 2. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. 3. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

4.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. 5. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

VII.  Съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, за ползване на място общинска собственост по смисъла на чл. 72 – чл. 80 от ЗМДТ се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

 

VIII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

 

–  Комисията да обяви настоящата заповед най-малко 14 дни преди началната дата за подаване на заявления  чрез публикуване на сайта на район „Южен“ – www.south-plovdiv.bg. и поставяне на таблото за обяви и съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А, както и чрез поставяне на входните врати на жилищните сгради, които попадат в зоната определена в настоящата заповед.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

 

 1. В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се издава разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   Определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

–  В случай, че конкурсната комисия оцени двама или повече кандидати по един и същи начин, за един и същи предмет на конкурса, се провежда наддаване между тях, като наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

АТАНАС КУНЧЕВ  /п/

Кмет на Район „Южен”- Община Пловдив