Кметът на район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши специалист „Деловодство“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 23Ю-РОА-293 от 26.05.2023 г. на Кмета на район „Южен“

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши специалист „Деловодство“ в дирекция  „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

 1. Завършено средно образование;
 2. Минимален професионален опит – 1 /една/година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 1. Познаване на Нормативната уредба.
 2. Компютърна грамотност.
 3. Предимство е професионален опит в системата на общинска администрация.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено средно образование;
 4. Копие на трудова/служебна книжка;
 5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 780 лева.

Документите за участие се приемат в срок до 16:30 часа на 09.06.2023 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 13.06.2023 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 14.06.2023 г. от  10:15 часа.

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 15.06.2023 г. след 16:00 часа.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

 

 

ЕС/ЕС

Кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –Етап I

Кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –Етап I

 

Енергийна ефективност по НПВУ – ЕТАП I

 

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“ – ЕТАП І

ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд- етап I“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като подаването на проектни предложения за изпълнение на инвестиции ще приключи на 31.05.2023 г.

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, районната администрация ще приема заявления за участие до 10.05.2023г. включително.

Приключи конкурса за рисунка на тема „Да инвестираме в нашата планета“ обявен във връзка с отбелязването на Световния ден на Земята 22.04.2023 г. от Кмета на район „Южен“ Община Пловдив – г-н Костадин Язов

Приключи конкурса за рисунка на тема „Да инвестираме в нашата планета“ обявен във връзка с отбелязването на Световния ден на Земята 22.04.2023 г. от Кмета на район „Южен“ Община Пловдив – г-н Костадин Язов

ПРОТОКОЛ

за класираните участници в конкурса за рисунка на тема: „Да инвестираме в нашата планета“ обявен във връзка с отбелязването на Световния ден на Земята 22.04.2023 г. от Кмета на район „Южен“ Община Пловдив – г-н Костадин Язов

Награждаването ще се извърши на 24.04.2023 г. от 13.00 часа.

1 клас

1 МЯСТО

Атанас Белов- ОУ „Стоян  Михайловски

2 МЯСТО

Спас Христов- ОУ „ Захари Стоянов“

Александър Георгиев-СУ“ Братя Миладинови“

Лора Руменова- СУ „Братя Миладинови“

3 МЯСТО

Калина Стойкова- ОУ „Захари Стоянов“

Йоана Николова- ОУ „Захари Стоянов

Александър Пенев – СУ „ Братя Миладинови“

Емилия Михева – СУ „ Братя Миладинови“

 

2 клас

1 МЯСТО

Радина Хаджиева- ОУ „Стоян Михайловски“

Пресиана Македонска –ОУ „Стоян Михайловски“

Георги Атанасов –СУ „Св. Константин Кирил Философ

Ханде Кичукова –СУ „Братя Миладинови“

Амелия Балджиева- СУ „Константин Величков“

Аляра Исуф- СУ „Константин Величков“

Александра Зашева- ОУ „Стоян Михайловски“

Димитър Шуманов- ОУ „Захари Стоянов“

 

2 МЯСТО

София Балджиева – СУ „Св. Константин Кирил Философ“

Ели Караиванова- ОУ „Стоян Михайловски“

Богдан Николов- СУ „Братя Миладинови“

 

3 МЯСТО

Ърмак Сечкин –ОУ „Ст. Михайловски“

Кристиан Антонов- СУ „Константин Величков“

Добромир Барачков- „СУ „Св. Константин Кирил Философ“

 

3 клас

1 МЯСТО

Невена Николова- ОУ „Захари Стоянов“

Александра Домакинова- „СУ „Св. Константин Кирил Философ“

 

2 МЯСТО

Ивона Маринска- ОУ „Захари Стоянов“

Иван Кънев-„СУ „Св. Константин Кирил Философ“

Емил Зейнелов- „СУ „Св. Константин Кирил Философ“

 

3 МЯСТО

Елеонора- Николова-„СУ „Св. Константин Кирил Философ“

Марияна Калчева- ОУ „Захари Стоянов

 

4 клас

1 МЯСТО

Кристиан Станевски-„СУ „Св. Константин Кирил Философ“

Кристин Атанасова  – ОУ „Ст. Михайловски

Лилия Декова- ОУ „Ст. Михайловски

Иван Караиванов- – „СУ „Св. Константин Кирил Философ“

 

2 МЯСТО

Виктория Хаджийска  и Дария Рашкова- ОУ „Стоян Михайловски“

Марина Николова- „СУ „Св. Константин Кирил Философ“

Кристиана Солтирова- СУ „Константин Величков“

 

3 МЯСТО

Емилия Кехайова- СУ „Константин Величков“

Иван Минев –СУ „Братя Миладинови“

Ралица Ботева- СУ „Братя Миладинови“

 

5 клас

1 МЯСТО

Пресияна Дечева- – ОУ „Ст. Михайловски“

Николета Георгиева- СУ „Константин Величков“

 

2 МЯСТО

Вилина Дачева- ОУ“ Стоян Михайловски“

 

3 МЯСТО

Лилия Вълчева- ОУ “ Стоян Михайловски“

Моника Арабаджиева- СУ „Константин Величков“

 

6 клас

1 МЯСТО

Александра Русинова- ОУ „ Стоян Михайловски“

Александър Николов- ОУ „ Стоян Михайловски“

Никол Фесчиян- ОУ „ Стоян Михайловски“

Деа Костадинова- ОУ „ Стоян Михайловски“

 

2 МЯСТО

Таня Славовска- ОУ „ Стоян Михайловски“

Юлиана Николова- ОУ „ Стоян Михайловски“

Никол Петрова- ОУ “Стоян Михайловски“

3 МЯСТО

Христина Тенева- ОУ “Стоян Михайловски“

Даная Кючукова- ОУ „Стоян Михайловски“

София Димова- ОУ “Стоян Михайловски“

 

7 клас

1 МЯСТО

Анелия Атанасова-ОУ“Стоян Михайловски“

Димана Коталева- СУ“Константин Величков“

 

2 МЯСТО

Жасмина Младенова- ОУ“Стоян Михайловски“

 

3 МЯСТО

Христиан Петков –ОУ „Захари Стоянов“

Райя Райчева- СУ“Константин Величков“

 

8 клас

1 МЯСТО

Миглена Попова-ЕГ „Иван Вазов“

 

2 МЯСТО

Иван Чолаков- СУ“Константин Величков“

 

3 МЯСТО

Димитър Боринарски- СУ“Констатин Величков“

 

9 клас

1 МЯСТО

Лилия Толстая – СУ „Константин Величков“

 

2 МЯСТО

София Родочинская- СУ „Константин Величков“

Комисия:

 

 1. Атанаска Тунтова – зам. кмет на район „Южен“………………………….

 

 1. инж. Е. Първанова – главен експерт „Екология“…………………………..

 

 1. Веско Михайлов – главен експерт „ООС“…………………………………..

 

 1. Елена Панчова- главен специалист „Чистота“……………………………..

 

 1. Мая Минчева – Секретар „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“……………………………………….

Район „Южен” ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши експерт – счетоводител“

ОБЯВА

 

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал.2 и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 23Ю-РОА-209 от 11.04.2023 г. на Кмета на Район „Южен”,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „Старши експерт – счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“, в Община Пловдив – Район „Южен“

 

Нормативни изисквания:

Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

А) Минимални изисквания:

 1. Минимална степен на завършено образование – Бакалавър, по специалност –Счетоводство и контрол; Икономика;
 2. Минимален професионален опит – 1 (една) година или придобит V младши ранг.

Б) Специфични изисквания:

 1. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%.

 

Кратко описание на длъжността:

Обработване на счетоводни документи и целия документооборот, регламентиращ дейността на счетоводната дейност в Района. Обективно и точно осчетоводяване на първичните и вторичните документи. Вярно и ежедневно отразяване на информацията на хартиен и електронен носител.

 

Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно Приложение №1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация: 780 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в Община Пловдив-Район „Южен“, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

Начин за провеждане на конкурса:

След подбора по документи, конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 2. Интервю.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 6. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
 7. Копия на други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е до 16:30 часа на  21.04.2023 г., включително.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител се предоставят на кандидатите – лично или чрез пълномощник при подаване на документите за участие в конкурса, а в случаите на кандидатстване по електронен път, се изпращат на кандидатите на посочения от тях електронен адрес.

 

Място, на което ще се обявяват списъците и друга информация относно конкурса.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Приложение №3 към чл.17, ал.2 НПКПМДСл

За информация: тел. 032/276 – 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

Изплащане на възнагражденията на СИК

Район “Южен” Община Пловдив обявява графика за изплащане на възнаграждения на СИК от проведените на 02.04.2023 г. ИЗБОРИ 2023 г. за народни представители:

Възнагражденията на членовете на СИК, заявили желание да ги получат по банков път, ще бъдат преведени на 13.04.2023 г.

Изплащането в брой на възнагражденията ще стартира от 18.04.2023 г.  в 10.30 часа в сградата на кметството в район „Южен“ на ул. „Македония“ 73 А и ще продължи всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Важно изискване за всички участници е, че трябва да носят със себе си лична карта и удостоверение за участието си в комисиите.

гласуване с подвижна избирателна кутия

Общинска администрация Пловдив уведомява, че за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023г. на територията на Община Пловдив са образувани 3 бр. избирателни секции както следва:
1 бр. ПСИК в район „Централен“, която ще обслужва и избирателите в район
„Западен“
1 бр. ПСИК в район „Северен“, която ще обслужва и избирателите в район
„Източен“
1 бр. ПСИК в район „Южен“, която ще обслужва и избирателите в район „Тракия“.
В срок до 27.03.2023г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборното помещение и желаят да гласуват сподвижна избирателна кутия, но не са подали заявления до 18.03.23г., могат да заявят да гласуват във вече образуваните 3 бр. ПСИК.
Заявления могат да се подават:
– в писмена форма, чрез заявление в деловодството на общинската или районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
– в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща grao@plovdiv.bg;
– чрез подаване на заявление (910002) за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронен адрес:
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят предоставянето на информация относно изборите, както и приемането на заявления от граждани и в съботния ден на 25.03.2023 г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Пълната информация е публикувана на сайта на община Пловдив:

https://www.plovdiv.bg/announcements/elections-02042023/