Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.

Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването.

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

Прочети повече>>

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 2 от 08.01.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 20Ю-РОА-544/22.01.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Мариана Юриева Псома 5 5 5 25 40 1-во място
2. Дарина Тодорова Желева 5 5 5 15 30 2-ро място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Мариана Юриева Псома;

Второ място – Дарина Тодорова Желева.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Мариана Юриева Псома да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО Н-ЦИ НА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЛУКОВА ГР.ПЛОВДИВ

Изх. № 48-ОП-1084( 5   )..07.01.2021г.

ДО

Н-ЦИ НА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ЛУКОВА

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56784.318.11  по КК на гр. Пловдив,  местност “Плешево”, с промяна предназначението на земеделска земя за складови, търговски и обслужващи дейности , разгледан с Протокол №26, т. 4 от  24.07.2020 г., за съобщаване на заинтересованите страни, съгласно чл. 128,  ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от деня на получаване на настоящето писмо, пряко заинтересованите  лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район „Южен“- Община Пловдив пред Административен съд –Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район „Южен“, ет.2, стая №34, ул.“Македония“ №73а.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

 

 

               Приемно време:  Вторник  от 10,15 до 12,00 часа.

Четвъртък   от 14,00 до 16,00 часа.

           

ПЕТРАНКА ХРИСИМОВА                                                                       

Гл. специалист УТ

 

 ВИЖ ДОКУМЕНТА ТУК >>

 

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ / НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 1 от 07.01.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-544/22.12.2020 г. на Кмета на район „Южен” реши:

Допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Мариана Юриева Псома
 2. Дарина Тодорова Желева

Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 08.01.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 1 от 07.01.2021 г., конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-544/22.12.2020 г. на Кмета на район „Южен” реши:

Не допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Лиана Нечева Раева-Ангелова

 

Основание за недопускане на кандидатите: Не отговаря на нормативните изисквания за специалност: „Медицинска сестра“ или „Фелдшер“, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-533 от 09.12.2020 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” информира:

Допуснатият до конкурса кандидат – Надежда Костадинова Козанова,

че трябва да се яви за решаване на тест* на 15.01.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

                  Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

 

*СПИСЪК  НА  НОРМАТИВНИТЕ  ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО ЗА КОНКУРСА – „СТАРШИ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, СЧЕТОВОДСТВО, БЮДЖЕТ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

 

 1. Закон за администрацията.
 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация.
 3. Закон за държавния служител.
 4. Закон за местните данъци и такси.
 5. Закон за счетоводството.
 6. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
 7. Закон за публичните финанси.
 8. Закон за обществените поръчки.
 9. Кодекса на труда.
 10. Кодекс за социално осигуряване.
 11. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
 12. Наредба за структурата и организацията на работната заплата (приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.)
 13. Устройствения правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив – има го на сайта на Района.