ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка!

С Решение № 20-РД-157 от 19.10.2020 г. на Областен кризисен щаб (ОКЩ) на област Пловдив, Ви информираме за предприемане на действия, свързани с овладяване на епидемичната ситуация на територията на област Пловдив.

В тази връзка следва всички физически, юридически лица и ЕТ на територията на област Пловдив да са запознати и да спазват приетите мерки и ограничения, описани в Заповеди №№ РД 01 603  И РД 01 604 /13.10.2020  на Министъра на Здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки считано от 14.10. до 30.11.2020 г. и Решение № 20-РД-157/19.10.2020 г. на Областен управител – област Пловдив

Приложено в прикачени файлове Заповеди №№ РД 01 603  и РД 01 604 /13.10.2020 г.  на Министъра на Здравеопазването и Решение № 20-РД-157/19.10.2020 г. на Областен управител – област Пловдив, за сведение и изпълнение.

№ РД 01 603/13.10.2020

№ РД 01 604/13.10.2020

Решение № 20-РД-157/19.10.2020

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор  и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 20Ю-РОА-448/09.10.2020 г. на Кмета на район „Южен“

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“, СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Стоян Михайловски“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование ;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

 

Документите за участие се приемат от  12.10.2020г. до 15:00 часа на 21.10.2020 год. в деловодството на район „Южен”;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 10:00 часа на 26.10.2020 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.  Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 26.10.2020 г. след 16:00 часа.

Лице за контакти: Ел. Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107;

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ФАЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пловдив съобщава, че е изработен Предварителен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив и Екологична оценка към него.

На основание  чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал.1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми се организира:

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

и на  Доклад за екологична оценка и Доклад за оценка за съвместимост към него.

Общественото обсъждане ще се проведе в Заседателната зала на Общински Съвет – Пловдив , адрес: гр.Пловдив, ул. “Авксентий Велешки“ №20 по райони , както следва:

 • Район Централен на 26.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
 • Район Северен на 26.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа
 • Район Западен на 27.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
 • Район Южен на 27.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа
 • Район Източен на 28.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
 • Район Тракия на 28.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа

Съобщение за изработен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив – фаза предварителен проект и провеждане на консултации  по екологична оценка към него е обнародвано на сайта на Община Пловдив  www.plovdiv.bg, Изменение на ОУП на Община Пловдив-фаза Предварителен проект и доклади за ЕО и оценка за степен на въздействие .

Цялата документация е на разположение за разглеждане в периода 21.09.2020г. -21.10.2020г., на сайтовете на Община Пловдив www.plovdiv.bg, Документация ОУП-фаза Предварителен проект и всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа  в сградата на Община Пловдив:  гр.Пловдив, пл.“Централен“ №1 ет.12 , Заседателна сграда, всеки работен ден от 14.00 до 16.30ч.

В посочения срок се приемат становища относно посочените документи в писмен вид в сградата на Община Пловдив, пл.“Централен“ №1 ет.1, Специализирано деловодства на Дирекция „УТ“  или на електронна поща: info@plovdiv.bg.

Всички граждани, които проявяват интерес към разработката, са поканени да присъстват на разглеждането и обсъждането на проекта.

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Заявление

Критерии за подбор

Цени на услугите

Информация за обработка на лични данни

Примерно CV

ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

Декларация за преминаване през КПП

В съответствие с точка 1.2 и 1.3 от Заповед № РД – 01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и препоръки на Националния оперативен щаб: Декларация за преминаване през контролно-пропусквателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове организирани от органите на МВР.

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове: Изтегли в DOCS 17 KB