Район „Южен” Община Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Главен експерт „Гражданска регистрация“

ОБЯВА

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2,  и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 23Ю-РОА-68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“, в Община Пловдив – Район „Южен“

 

Нормативни изисквания:

Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

А) Минимални изисквания:

 1. Минимална степен на завършено образование – Бакалавър;
 2. Минимален професионален опит – 2 (две) години или придобит ІV младши ранг.

 

Кратко описание на длъжността:

Гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние; Поддържа архивен и електронен картотечен регистър и попълва в база данни на ЕСГРАОН; Обработва, заверява, консултира и осъществява регистрацията на населението по постоянен и настоящ адрес на територията на Района; Съставя актове за раждане и подписва същите с квалифициран електронен подпис, припознаване, осиновяване, разсиновяване, промени на имена и други; Издава дубликати и многоезични преписи от актове по гражданско състояние; Издава многоезични стандартни удостоверения към официални документи; Издава всички видове удостоверения, съгласно Наредба № РД-02-20-6 и утвърдената технология на работа на ЕСГРАОН; Легализира документи  за чужбина; Изготвя преписки за даване на единен граждански номер на лица, подлежащи на вписване в регистъра на населението; Извършва справки и предоставя информация на всички отдели и служби на Районната  администрация, съдебни, следствени, данъчни власти, прокуратура и други институции; Обработва документи по признаване и допускане на промени във връзка с гражданското състояние на лицата, постановени от чуждестранен съдебен или местен орган по реда на Кодекса за международно частно право;

 

Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно Приложение №1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация: 780 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в Община Пловдив-Район „Южен“, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

Начин за провеждане на конкурса:

След подбора по документи, конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 2. Интервю.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 6. Копия на други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е до 16:30 часа на  10.02.2023 г., включително.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител се предоставят на кандидатите – лично или чрез пълномощник при подаване на документите за участие в конкурса, а в случаите на кандидатстване по електронен път, се изпращат на кандидатите на посочения от тях електронен адрес.

 

Място, на което ще се обявяват списъците и друга информация относно конкурса.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

 

За информация: тел. 032/276 – 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Приложение №3 към чл.17, ал.2 НПКПМДСл

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“

СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ  КАНДИДАТИ

за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 3 от 18.01.2023 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 22Ю-РОА-648 от 05.12.2022 г. на Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен” реши:  на основание чл. 41, ал. 1 от НПКПМДС не допуска до интервю следния кандидат:

 1. Станьо Златев Златев – 16 т.

 

поради постигнат резултат под минималния.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Панко Енев – Заместник-кмет на Район „Южен“

 

Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността „Старши експерт-счетоводител“

СИСТЕМА

за определяне на резултатите от провеждане на конкурса за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

І. На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС комисията взе следното решение за Системата за определяне на резултатите:

 1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет);

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точка;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята че тестът е издържан, е 24 точки

(т.е. 24 верни отговора);

По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

 1. Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса

2.1. За теста – коефициент  3;

2.2. За интервюто – коефициент – 5.

ІІ. На основание чл. 34, ал. 6 от НПКПМДС комисията взе следното решение:

 1. Определя продължителност за решаване на теста – 1 (един) час.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС комисията:

 1. Уведомява кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ………………./п/…………………….

Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

Започна сключването на договорите за определяне броя, вида и кратността на обслужването на съдовете за битови отпадъци във връзка с подадени декларации по чл. 19 от НОАМТЦУ.

Започна сключването на договорите за определяне броя, вида и  кратността на обслужването на съдовете за битови отпадъци във връзка с  подадени декларации по чл. 19 от НОАМТЦУ.

Бланка договор /свали от тук/

ИНФОРМАЦИЯ във връзка с провеждане на конкурса за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“

ИНФОРМАЦИЯ

във връзка с провеждане на конкурса за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол №2, конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-648 от 05.12.2022 г. на Кмета на Район „Южен” информира допуснатия до конкурса кандидат за следното:

 

Вторият етап от конкурса – „Решаване на тест“ ще се проведе на 18.01.2023 г. от 10:30 часа  в Заседателна зала (2-ри етаж), в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

1.Закон за администрацията.

2.Закон за местното самоуправление и местната администрация.

3.Закон за държавния служител.

4.Закон за местните данъци и такси.

5.Закон за счетоводството.

6.Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

7.Закон за публичните финанси.

8.Закон за обществените поръчки.

9.Кодекса на труда.

10.Кодекс за социално осигуряване.

11.Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

12.Наредба за структурата и организацията на работната заплата  (приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.)

13.Устройствения правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив – https://www.south-plovdiv.bg .

 

Следващият етап от конкурсната процедура „Интервю“ ще се проведе на същата дата  – 18.01.2023 г. от 14:00 часа в Заседателна зала (2-ри етаж), в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А.

В изпълнение на чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса да обяви на интернет страницата на Район „Южен“ системата за определяне на резултатите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ………………./П/…………………….

                  Панко Енев – Заместник-кмет на Район „Южен“