Район „Южен“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши експерт – счетоводител“

 

 

 

        ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН”

 

 

 

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 33, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 22Ю-РОА-648 от 05.12.2022 г. на Кмета на Район „Южен”,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС                                                                                                                  

 за длъжността „Старши експерт – счетоводител“  в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”, при следните изисквания:

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

А) Нормативни изисквания:

 1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
 2. Минимална степен на завършено образование – бакалавър, по специалност –Счетоводство и контрол; Икономика;
 3. Минимален професионален опит – 1 (една) година.

Б) Специфични изисквания:

 1. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%.

ІІ. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:  Обработване на счетоводни документи и целия документооборот, регламентиращ дейността на счетоводната дейност в Района. Обективно и точно осчетоводяване на първичните и вторичните документи. Вярно и ежедневно отразяване на информацията на хартиен и електронен носител.

ІІІ. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 710 лева.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

 1. Кандидатите да представят следните документи:
 2. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 4. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 5. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, към датата на обявяване на конкурса или за присъден ранг;
 7. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
 8. Копия от документи, доказващи служба по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура);
 9. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

 

VІ. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а  до 16.12.2022 г. включително, от 8:30 до 16:30 часа. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІІ. Списъците на допуснатите до участие кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

За информация: тел. 032/276-107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

Документи за изтегляне:

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Приложение №3 към чл.17, ал.2 НПКПМДСл

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56784.321.24, 56784.321.26, 56784.320.31, 56784.320.30, 56784.319.43 И 56784.319.41

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – план за обект: “Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ ООД от съществуваща мрежа в землището на гр. Пловдив до нова шахта на път III-8602 от Републиканската пътна мрежа“.

Трасето е с дължина 4999,8 лин. метра част от землището на Пловдив-юг и землището на Пловдив-запад, Община Пловдив.

Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. „Централен“ №1, ет. 7, стая №3 .

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в ”Държавен вестник” заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив чрез Район „Южен”.

Начало на съобщаване: 02.12.2022г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА ГЕОРГИ ИЛИЕВ ВАНГЕЛОВ, РОДЕН НА 14.05.1936г., С ПОСЛЕДНО ИЗВЕСТЕН АДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.„МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.3, АП.25

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА ГЕОРГИ ИЛИЕВ ВАНГЕЛОВ, РОДЕН НА 14.05.1936г., С ПОСЛЕДНО ИЗВЕСТЕН АДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.„МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.3, АП.25

На основание Определение № 10236/26.09.2022г. по гр. дело № 20225330111408/2022г. VI гр. състав на Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата от Галя Георгиева Трендафилова, Златка Георгиева Славова и Мария Иванова Вангелова за съставяне на акт за смърт на Георги Илиев Вангелов, който е починал на 17.07.2022г. и е погребан на 18.07.2022г., но не е съставен акт за смърт по надлежния ред.

Молителите Галя Георгиева Трендафилова, Златка Георгиева Славова и Мария Иванова Вангелова желаят да се постанови съставянето на надлежен акт за гражданско състояние за факта на смъртта на лицето Георги Илиев Вангелов.

Лицето Георги Илиев Вангелов е роден на 14.05.1936г. е с последно известен постоянен адрес в гр. Пловдив, ул.„Македония“ № 9, ет.3, ап.25. Георги Вангелов е починал на 17.07.2022г. и е погребан на 18.07.2022г., но не е съставен акт за смърт по надлежния ред

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Галя Георгиева Трендафилова, Златка Георгиева Славова и Мария Иванова Вангелова.

Настоящото Извлечение от молбата за съставяне на акт за смърт на Георги Вангелов е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

 

 

 

Ст. експерт ГР:    /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /

 

 

Гл. юрисконсулт:  /п/

/Елена Абрашева/

 

 

Във връзка с чл. 9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ”ЮЖЕН”

ОБЯВЯВА

Във връзка с чл. 9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, приета с Решение №71, взето с Протокол №3 от 25.02.2016г., изменена и допълнена с Решение №32, взето с Протокол №3 от 23.02.2021г. на Общински съвет Пловдив и Заповед №22Ю-РОА-518/11.10.2022г., следните одобрени схеми по чл.56 от ЗУТ:

 1. За разполагане на СПО–„Павилион за продажба на плодове и зеленчуци“, попадащ в Зона за търговия №1, определена с Решение №62, взето с протокол №8/17.03.2011г. на Общински съвет–Пловдив в участъка на кръстовището на ул.“Михалаки Георгиев“ и ул.“Славееви гори“ на изток от УПИ IV-201, кв. 96 по плана на кв.“Хр. Ботев“-юг с площ от 10.50кв.м.
 1. За разполагане на СПО–„Павилион за търговска дейност-продажба на фурнети“ в УПИ V-общинска поликлиника, кв. 30 по плана на кв.“Хр. Ботев“-север на ул.“Георги Кондолов“ №43а с площ от 12.00кв.м.
 2. За разполагане на СПО–„Автосервиз“, попадащ в Зона за търговия №7 в улична регулация по бул.“Цар Борис III-Обединител“ на запад от УПИ V-143, стопанска дейност, кв. 4 по ЮИЗ III-част на площ от 30.00 кв.м.
 3. За разполагане на СПО–„Павилион за копирни услуги и книжарница“ попадащ в Зона за търговия №7 в улична регулация по бул.“Цар Борис III-Обединител“ на запад от УПИ V-143, стопанска дейност, кв. 4 по ЮИЗ III-част на площ от 10.53 кв.м.
 1. За разполагане на СПО–„Павилион за продажба на ядки“, попадащ в Зона за търговия №2, определена с Решение №62, взето с протокол №8/17.03.2011г. на Общински съвет–Пловдив в участъка на кръстовището на ул.“Михалаки Георгиев“ и ул.“Георги Икономов“ на изток от УПИ VI-195, кв. 96 по плана на кв.“Хр. Ботев“-юг с площ от 3.33кв.м.

Заявленията на кандидатите се подават в деловодството на район „Южен“, ул.“Македония“ №73а в 14 /читиринадесет/- дневен срок от деня следващ деня на публикуването на обявата.

За справки: тел. 032/ 276-120, тел. 032/ 276-117.

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ за длъжностите Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжностите Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в Район „Южен”

Съгласно Протокол № 2 от 06.10.2022 г. на комисията назначена със Заповед № 22Ю-РОА-458/19.09.2022 г. на Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

І. За длъжността Медицинска сестра в ДГ „Светлина“.

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Пенка Миткова Лучева 23 23 23 21 91 ІІ-ро място
2. Кунка Тодорова Шопова 25 25 25 25 100 І-во място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Кунка Тодорова Шопова;

Второ място – Пенка Миткова Лучева.

 

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Кунка Тодорова Шопова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Светлина“.

 

ІІ. За длъжността Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“.

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Светлана Маринчева Гочева 25 25 25 25 100 І-во място
2. Валентина Миткова Спасова 23 23 24 23 93 ІІ-ро място
3. Пенка Миткова Лучева 23 23 23 22 91 ІІІ-то място
4. Радослава Димитрова Сотирова 20 20 21 21 82 ІV-то място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Светлана Маринчева Гочева;

Второ място – Валентина Миткова Спасова;

Трето място – Пенка Миткова Лучева;

Четвърто място – Радослава Димитрова Сотирова.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Светлана Маринчева Гочева да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: …………………………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

 

 

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в Район „Южен”

 

Съгласно Протокол № 1 от 05.10.2022 г.  конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-458/19.09.2022 г. на Кмета на Район “Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следните кандидати:

 

 

І. За длъжността Медицинска сестра в ДГ „Светлина

 1. 1. Пенка Миткова Лучева;
 2. Кунка Тодорова Шопова.

 

 

ІІ. За длъжността Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

 1. Светлана Маринчева Гочева;
 2. Валентина Миткова Спасова;
 3. Пенка Миткова Лучева;
 4. Радослава Димитрова Сотирова.

 

 

ІІІ. Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 06.10.2022 г. от 10:15 часа в сградата на Район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………/п/……………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“