ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ За длъжността Главен специалист „Чистота“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Съгласно Протокол -2 от 04.08.2022 г. на комисията назначена със Заповед № 22Ю-РОА-305 от 15.07.2022 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за Главен специалист „Чистота“, комисията класира кандидата:

 

Първо място – Елена Любенова Панчова.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи г-жа Елена Любенова Панчова на длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………

Ат. Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. …………………………

К. Георгинов

 1. …………………………

Евт. Първанова

 1. …………………………

Ел. Абрашева

 1. …………………………

Ел. Стоянова

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 от 01.08.2022 г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ № 3 от 01.08.2022 г.

ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

 

……………………………………………

 

По т. IV. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

Резултат

от начина

по чл. 33

Коефи-

циент

 

Резултат

от интервюто

Коефи-

циент

 

Окончателен

резултат

1. Николай Каменов Стоев 28 т. 3 167 т. 5 919 т.
2. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ 17 т. 3
Недопуснат до интервю (под 21 точки на теста)
Некласиран
3. Мариета Йорданова Димитрова Не се явил

 

 

Съгласно чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: Николай Каменов Стоев – 919 т.

…………………………………..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………/П/……………………….

 Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“

 

 

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ Главен специалист „Чистота“

С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Въз основа на Протокол №1 от 02.08.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-305/15.07.2022 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

 1. ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ПАНЧОВА.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 04.08.2022 г. от 10:30 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – СТАЯ №4 (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/……………

Ат.Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. ………/П/…………………

К. Георгинов

 1. ………/П/………………….

Евт. Първанова

 1. ………/П/………………….

Ел. Абрашева

 1. ………/П/………………….

Ел. Стоянова

 

СПИСЪК НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ за длъжността – Старши юрисконсулт

СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 01.08.2022 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

І. Не допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат под минималния:

 1. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ – 17 (седемнадесет) точки.

ІІ. Допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат над минималния:

 1. Николай Каменов Стоев – 28 (двадесет и осем) точки.

Кандидатът да се яви за следващия етап от конкурса – „Интервю“ на 01.08.2022 г., от  14:00 часа в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………./П/……………………..

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА за длъжността – „Старши юрисконсулт“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

за длъжността – „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански

 

Конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” информира:

І. Допуснатите до конкурса кандидати:

 1. Мариета Йорданова Димитрова;
 2. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ;
 3. Николай Каменов Стоев.

 

че трябва да се явят за решаване на тест на 01.08.2022 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

ІІ. Система за определяне на резултатите.

 1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет);

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точки;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята, че тестът е издържан, е 21 точки (т.е. 21 верни отговора);

1.6. Определя продължителност за решаване на теста – 1 (един) астрономически час.

По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

 1. Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса

2.1. За теста – коефициент  3;

2.2. За интервюто – коефициент – 5.

До “Интервю“ ще бъдат допуснати кандидатите успешно издържали „Теста“.

 

ІII. Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

 1. Административно процесуалния кодекс;
 2. Закон за администрацията;
 3. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за устройство на територията;
 6. Закон за обществените поръчки;
 7. Закон за общинската собственост;
 8. Закон за държавната собственост;
 9. Закон за административните нарушения и наказания;
 10. Закон за гражданската регистрация;
 11. Закон за наследството;
 12. Кодекс за международното частно право;
 13. Кодекс на труда;
 14. Устройствен правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.129, АЛ.1 ОТ ЗУТ

Изх. № 22Ю-ОП-573/   /……………………………………..

 

    О Б Я В Л Е Н И Е   ПО ЧЛ.129,  АЛ.1  ОТ ЗУТ

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, Община Пловдив съобщава на заинтересуваните лица, че С РЕШЕНИЕ №141, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №11/09.06.2022г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на кв.16 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); кв.17 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); част от кв.18 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.8 по плана на ЮИЗ), гр. Пловдив и улици с идентификатори 56784.536.964, 56784.536.965 и 56784.536.1852 по КК на гр. Пловдив, като се заличава улица по регулация между о.т. 155 и о.т. 156; заличава се част от улица по регулация между о.т. 152, о.т. 156, о.т. 157, о.т. 158, о.т. 159 и о.т. 160; заличават се о.т. 156, о.т. 157, о.т. 158 и о.т. 159; създава се нова о.т. 156; от кв.16 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); кв.17 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); част от кв.18 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.8 по плана на ЮИЗ), гр. Пловдив и улици с идентификатори 56784.536.964, 56784.536.965 и 56784.536.1852 по КК на гр. Пловдив се образува кв.18-нов по  ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ ( кв.8, кв19 и кв.19а-стари по плана на ЮИЗ), гр. Пловдив и нови УПИ.

        

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящото Решение подлежи на обжалване чрез Общ. съвет – Пловдив пред Административен съд – Пловдив  в 30 /тридесет/- дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

Проектът е изложен за запознаване в сградата на район „Южен“- Община Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕТО Е ПУБЛИКУВАНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 56 от 19.07.2022г.

                                       

        

 

 

19.07.2022г.