С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в Район „Южен”

 

Съгласно Протокол № 1 от 05.10.2022 г.  конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-458/19.09.2022 г. на Кмета на Район “Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следните кандидати:

 

 

І. За длъжността Медицинска сестра в ДГ „Светлина

 1. 1. Пенка Миткова Лучева;
 2. Кунка Тодорова Шопова.

 

 

ІІ. За длъжността Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

 1. Светлана Маринчева Гочева;
 2. Валентина Миткова Спасова;
 3. Пенка Миткова Лучева;
 4. Радослава Димитрова Сотирова.

 

 

ІІІ. Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 06.10.2022 г. от 10:15 часа в сградата на Район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………/п/……………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“

Район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА  Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжностите Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в Район „Южен“ и Заповед № 22Ю-РОА-458/19.09.2022 г. на Кмета на Район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжностите Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в Район „Южен”

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

Документите за участие се приемат до 16:00 часа на 30.09.2022 год. в деловодството на район „Южен”;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 05.10.2022 г. на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.  Събеседването ще се проведе на 06.10.2022 г. от 10:15 часа.  Окончателните резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 07.10.2022 г. след 16:00 часа.

 Лице за контакти: Ел. Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Старши експерт – счетоводител

ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН“

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 33, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 22Ю-РОА-351 от 10.08.2022 г. на Кмета на Район „Южен”,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността Старши експерт – счетоводител  в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”, при следните изисквания:

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

А) Нормативни изисквания:

 1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
 2. Минимална степен на завършено образование – бакалавър, по специалност –Счетоводство и контрол; Икономика;
 3. Минимален професионален опит – 1 (една) година.

Б) Специфични изисквания:

 1. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%.

 

ІІ. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:  Обработване на счетоводни документи и целия документооборот, регламентиращ дейността на счетоводната дейност в Района. Обективно и точно осчетоводяване на първичните и вторичните документи. Вярно и ежедневно отразяване на информацията на хартиен и електронен носител.

 

ІІІ. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 710 лева.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

 

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

 

 1. Кандидатите да представят следните документи:
 2. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 4. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 5. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, към датата на обявяване на конкурса или за присъден ранг;
 7. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
 8. Копия от документи, доказващи служба по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура);
 9. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

 

VІ. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а  до 22.08.2022 г. включително, от 8:30 до 16:30 часа. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

VІІ. Списъците на допуснатите до участие кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

 

За информация: тел. 032/276-107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Приложение №3 към чл.17, ал.2 НПКПМДСл

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ За длъжността Главен специалист „Чистота“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Съгласно Протокол -2 от 04.08.2022 г. на комисията назначена със Заповед № 22Ю-РОА-305 от 15.07.2022 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за Главен специалист „Чистота“, комисията класира кандидата:

 

Първо място – Елена Любенова Панчова.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи г-жа Елена Любенова Панчова на длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………

Ат. Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. …………………………

К. Георгинов

 1. …………………………

Евт. Първанова

 1. …………………………

Ел. Абрашева

 1. …………………………

Ел. Стоянова

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 от 01.08.2022 г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ № 3 от 01.08.2022 г.

ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

 

……………………………………………

 

По т. IV. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

Резултат

от начина

по чл. 33

Коефи-

циент

 

Резултат

от интервюто

Коефи-

циент

 

Окончателен

резултат

1. Николай Каменов Стоев 28 т. 3 167 т. 5 919 т.
2. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ 17 т. 3
Недопуснат до интервю (под 21 точки на теста)
Некласиран
3. Мариета Йорданова Димитрова Не се явил

 

 

Съгласно чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: Николай Каменов Стоев – 919 т.

…………………………………..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………/П/……………………….

 Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“

 

 

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ Главен специалист „Чистота“

С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Въз основа на Протокол №1 от 02.08.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-305/15.07.2022 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

 1. ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ПАНЧОВА.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 04.08.2022 г. от 10:30 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – СТАЯ №4 (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/……………

Ат.Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. ………/П/…………………

К. Георгинов

 1. ………/П/………………….

Евт. Първанова

 1. ………/П/………………….

Ел. Абрашева

 1. ………/П/………………….

Ел. Стоянова